Προπτυχιακές Σπουδές

  1. Αρχική
  2. >
  3. Σπουδές
  4. >
  5. Προπτυχιακές Σπουδές

Προπτυχιακές σπουδές

Βασικός στόχος της δημιουργίας του ΠΠΣ του Τμήματος Φιλοσοφίας είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου Προγράμματος Σπουδών Φιλοσοφίας σε άμεση συνάφεια τόσο με τα διεθνή πρότυπα όσο και με τα ακαδημαϊκά δεδομένα των υπολοίπων νέων και παλαιότερων Τμημάτων Φιλοσοφίας της χώρας μας.

Όλα τα γνωστικά αντικείμενα/πεδία που θεραπεύει το Τμήμα υπαγορεύονται, αφενός, από την αντικειμενική συνθήκη του ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος διοχετεύονται ως επί το πλείστον στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και, συνεπώς, θα πρέπει να έχουν επαρκή κατάρτιση σε φιλολογικά αντικείμενα αλλά και σε αντικείμενα ιστορικού ενδιαφέροντος και, αφετέρου, από τις υψηλές ακαδημαϊκές απαιτήσεις που επιβάλλει ένα σύγχρονο ΠΠΣ στη φιλοσοφία. Για το λόγο αυτό έγινε εκτενέστατη έρευνα, διαδικτυακή αλλά και μέσω αξιοποίησης των ακαδημαϊκών συνεργασιών των μελών της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, έτσι ώστε το ΠΠΣ να βρίσκεται στην πρωτοπορία των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Εκτός από τη διδακτική δραστηριότητα, βασικό στόχο του Τμήματος αποτελεί η ανάπτυξη αξιόλογης ερευνητικής δραστηριότητας σε διαφορετικά πεδία της φιλοσοφίας, τόσο στην ιστορική όσο και στη συστηματική της διάσταση, καθώς επίσης και η διάδραση με άλλους συγγενείς επιστημονικούς κλάδους, τόσο στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών σπουδών όσο και των θετικών και των κοινωνικών επιστημών.

Τέλος, βασική επιδίωξη του Τμήματος αποτελεί η αρμονική συνύπαρξη και η πολυσχιδής συνέργεια των διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού με τους φοιτητές του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών, των δύο μεταπτυχιακών ειδικεύσεων του Τμήματος στα πεδία της φιλοσοφίας και των επιστημών της αγωγής, καθώς και με τους υποψήφιους διδάκτορες. Ιδιαίτερα σημαντικός στόχος είναι η ενεργός συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Τμήματος, έτσι ώστε να αποκτήσουν μια στέρεη επιστημονική βάση μαζί με επαρκή ερευνητική και πρακτική εμπειρία ανταποκρινόμενοι ικανοποιητικά στις αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς.

Οδηγοί σπουδών προηγούμενων ετών
Περιγράμματα μαθημάτων