Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων

  1. Αρχική
  2. >
  3. Τμήμα
  4. >
  5. Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων
Logical Space
Ludwig Wittgenstein. Paired with Piet Mondrian, to represent picture of the logic of space laid out in the ​Tractatus.

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων

Ένα πτυχίο Φιλοσοφίας όπως αυτό που χορηγεί το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν προετοιμάζει για μια αυστηρά προδιαγεγραμμένη επαγγελματική πορεία, πράγμα που δεν αποτελεί ιδιοτυπία του συγκεκριμένου Τμήματος, καθώς πρόκειται για μια γενικότερη εξέλιξη που αφορά ικανό αριθμό γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φιλοσοφίας διαθέτουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φιλολόγου, μπορούν να διδάσκουν σε σχολεία Μέσης/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και να διεξάγουν έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά Ερευνητικά Ιδρύματα. Ως εργαζόμενοι/ες σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά δικαιώματά τους προβλέπονται από τον Νόμο 1566/1985, άρθ. 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα. Στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Φ.Π.Ψ. προβλέπονται από τον Νόμο 1566/1985, άρθ. 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), καθώς και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας μπορούν, επίσης, να εργασθούν ως εκπαιδευτικοί ή εκπαιδευτές σε διάφορες σχολές και θεσμούς συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ., Σχολές τουριστικών Επαγγελμάτων κ.ά.), ως επιστημονικό προσωπικό σε εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς, σε βιβλιοθήκες και αρχεία, σε εφημερίδες και περιοδικά, ως επιστημονικό προσωπικό στα Υπουργεία Παιδείας, Υγείας και Πρόνοιας και σε άλλους κρατικούς φορείς, καθώς και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως επιστημονικό προσωπικό σε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα.

Εκτός από τις παραπάνω προοπτικές απασχόλησης, μεταξύ των οποίων κυρίαρχη είναι αυτή του εκπαιδευτικού στον κλάδο των Φιλολόγων (ΠΕ 02), για έναν πτυχιούχο του Τμήματος Φιλοσοφίας διανοίγονται και άλλες επαγγελματικές προοπτικές. Σχετικά λίγοι απόφοιτοι εργάζονται ως φιλόσοφοι στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ως ανεξάρτητοι συγγραφείς ή σε μια «φιλοσοφική πρακτική», αλλά πολλοί περισσότεροι εργάζονται ως δημοσιογράφοι, συντάκτες και οργανωτικά στελέχη και σε πολλά άλλα επαγγέλματα του τομέα πολιτισμού και των εκδόσεων. Επιπλέον, πάρα πολλοί απόφοιτοι φιλοσοφίας εργάζονται σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, ινστιτούτων, ιδρυμάτων, συλλόγων, νοσοκομείων ή πολιτικών κομμάτων είτε ως μόνιμοι εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Ειδικά στον χώρο των ΜΜΕ και της διαφήμισης, από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της εποχής μας, οι πτυχιούχοι φιλοσοφίας έχουν πολύ καλύτερες προοπτικές από κάθε άλλο πτυχιούχο, καθώς θεωρούνται ιδιαίτερα ευρηματικοί (concept creators). Τέλος, ιδιαίτερα αισθητή είναι η παρουσία τους σε πολυεθνικές ιδιωτικές εταιρείες ως managers ή business ethics officers καθώς και σε εταιρείες τεχνολογιών αιχμής για αντικείμενα με έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα όπως οι γνωσιακές σπουδές, η μελέτη του νου και της τεχνητής νοημοσύνης και οι σπουδές επιστήμης και τεχνολογίας. Επιπλέον, όσον αφορά την ολοένα και πιο ευέλικτη αγορά εργασίας, είναι ιδιαίτερα σκόπιμο κατά τη διάρκεια των σπουδών να αποκτηθούν σε πρώιμο στάδιο επαγγελματικά προσόντα ή βασικές ικανότητες (για γλώσσες, παρουσιάσεις, συντονισμό, μέσα ενημέρωσης, μάνατζμεντ), καθώς και επαγγελματική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης, εθελοντικής ή επικουρικής δράσης. Σε κάθε περίπτωση, για τους καθηγητές του Τμήματος Φιλοσοφίας τα πρόσθετα προσόντα δεν πρέπει απαραιτήτως να προσαρμόζονται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο δραστηριότητας. Ένα ευέλικτο προφίλ προσωπικότητας σε συνδυασμό με τα τυπικά προσόντα των σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να δώσουν πρόσβαση σε ποικίλα και απαιτητικά πεδία δραστηριότητας. Τέλος, η παρουσία εντός του Τμήματος Φιλοσοφίας της παιδαγωγικής ειδίκευση, πέραν του ότι προκύπτει από τη διαχρονική σχέση της παιδαγωγικής με τον κλάδο της φιλοσοφίας από τον οποίο εκπήγασε. εξασφαλίζει στους αποφοίτους του Τμήματος εκτός από το τυπικό προσόν της παιδαγωγικής επάρκειας και μια στέρεη παιδαγωγική κατάρτιση, η οποία μπορεί αναμφίβολα να αξιοποιηθεί και επαγγελματικά.