Κατατακτήριες εξετάσεις

  1. Αρχική
  2. >
  3. Σπουδές
  4. >
  5. Κατατακτήριες εξετάσεις
On the Nature of Things
Aristotle. Paired with DaVinci's sketchbook style, for their similarly exacting studies of nature.
Σημαντικά αρχεία & σύνδεσμοι

Κατατακτήριες εξετάσεις

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις εκάστοτε κείμενες ρυθμίσεις, είναι δυνατή η εισαγωγή πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ΑΕΙ στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας μετά από κατατακτήριες εξετάσεις. Οι κατατακτήριες εξετάσεις αφορούν τους αποφοίτους Πανεπιστημίων, καθώς και ισοτίμων προς αυτά ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ)της Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και των κατόχων Πτυχίων Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, οι όποιοι έχουν δικαίωμα μετά την επιτυχή τους εξέταση στις κατατακτήριες εξετάσεις να εγγραφούν, να φοιτήσουν και να λάβουν επιπλέον τίτλο σπουδών.

Εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που κατοχυρώνουν οι υποψήφιες/οι είναι 23 μαθήματα και εγγράφονται στο Α’ ή Γ’ εξάμηνο σπουδών.

Ποσοστά κατάταξης των υποψηφίων

Το μέγιστο ποσοστό εισακτέων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και των κατόχων Πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, με κατατακτήριες εξετάσεις ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αντίστοιχου αριθμού εισακτέων μέσω Εισαγωγικών Πανελλαδικών Εξετάσεων καθορισμένου από το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με την αριθ. Φ1/192329/Β3/13- 12-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β’).

Δικαιολογητικά - Χρόνος διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων

Τα δικαιολογητικά που καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΙΛΙΝ οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι/ες για τη συμμετοχή τους στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος περιλαμβάνουν: 1. Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης υποψηφίου/ας. 2. Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (επικυρωμένο ή απλή φωτοτυπία με επίδειξη του πρωτοτύπου). 3. Βεβαίωση Ισοτιμίας του Τίτλου Σπουδών, σε περιπτώσεις που αφορούν σε πτυχιούχους εξωτερικού, από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

Οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνουν χώρα μεταξύ 1ης και 20ης Δεκεμβρίου εκάστου έτους (σύμφωνα με το ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β’). Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο ΠΠΣ υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία (λαμβάνοντας υπόψη επίσης το άρθρο 74, παρ. 3, του Ν. 4485/2017, τα άρθρα 43 και 44, του Ν. 4763/2020)