ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής

  1. Αρχική
  2. >
  3. Σπουδές
  4. >
  5. Μεταπτυχιακές Σπουδές
  6. >
  7. ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής
Philosopher with a Book
​Immanuel Kant. Paired with Pablo Picasso, since both focused a great deal of their work on the obstacles to direct perception of the external world.

ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής

Το πρόγραμμα

To 2018 επανιδρύθηκε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής» του Τμήματος Φιλοσοφίας με την απόφαση υπ. αρ. 14288/3.5.2018 (ΦΕΚ 1698/Β’/2018) της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 19843/7.7.2021 (ΦΕΚ 3206/Β΄/2021) απόφαση της Συγκλήτου. Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής» έχει ως βασικό αντικείμενο τη δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου κατάρτισης μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων σε ουσιώδη ζητήματα της αγωγής και της εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά συστήματα και οι κοινωνίες που τα περιβάλλουν γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα εξ αιτίας ποικίλων παραγόντων, όπως η υψηλή εξειδίκευση των παρεχόμενων γνώσεων, ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της ελληνικής κοινωνίας, η διεύρυνση της γλωσσικής, πολιτισμικής και θρησκευτικής ανομοιογένειας, η οικονομική και κοινωνική περιθωριοποίηση ομάδων του πληθυσμού, η ανάγκη καταπολέμησης πρακτικών ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, οι αυξημένες απαιτήσεις των γονέων για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, η ανάγκη προσαρμογής του ελληνικού εκπαιδευτικού οργανισμού στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά και διεθνή δεδομένα, η αναπτυσσόμενη ελληνική οικονομία για την οποία η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού οργανισμού ισοδυναμούν με σημαντική μελλοντική επένδυση. Η αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας αυτής απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στο ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον και γύρω από τα εκπαιδευτικά συστήματα εν γένει.

Σπουδές

Το Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής περιλαμβάνει μαθήματα που καλύπτουν μία σειρά από διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα που συνθέτουν τις δύο κατευθύνσεις: Εκπαίδευση, Γλώσσα και Ετερότητες και Εκπαίδευση και Πολιτική: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Στα μαθήματα εφαρμόζονται ποικίλες διδακτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις, αντίστοιχες με την ιδιαίτερη επιστημονική φύση του κάθε αντικειμένου. Στο ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής γίνεται συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης ώστε να είναι φοιτητοκεντρική, ενημερωμένη από την έρευνα αιχμής και προσανατολισμένη στην έρευνα με σκοπό οι απόφοιτοι του ΠΜΣ να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης.

Κανονισμοί

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες Αγωγής, πέρα από το βασικό θεσμικό πλαίσιο, διέπεται από τους παρακάτω κανονισμούς για να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του.

Έρευνα

Τα Π.Μ.Σ. ως σκοπό έχουν την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την προώθηση της έρευνας με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της Χώρας. Επίσης, στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην έρευνα, στην παραγωγή, στην μετάδοση και στην εφαρμογή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, που έχει ανάγκη η σημερινή κοινωνία της γνώσης και της πληροφόρησης στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει το εκάστοτε Ίδρυμα. Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες Αγωγής είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής, με στόχο την προώθηση της γνώσης στους επί μέρους κλάδους της παιδαγωγικής επιστήμης, την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, την καλλιέργεια της κριτικής επιστημονικής σκέψης και την κατάρτιση εξειδικευμένων στελεχών της εκπαίδευσης.

Μεταπτυχιακές εξετάσεις

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε ένα από τα δυο ΠΜΣ του Τμήματος Φιλοσοφίας υποβάλλουν αίτηση (και τα σχετικά δικαιολογητικά) εντός συγκεκριμένων προθεσμιών μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου – οι προθεσμίες μπορεί να διαφέρουν ανά ΠΜΣ – και γίνονται δεκτοί/ές κατόπιν επιτυχούς εξέτασης τον ίδιο μήνα και ανάλογα με τις πρόνοιες του οικείου Κανονισμού του κάθε ΠΜΣ για τον μέγιστο αριθμό των φοιτητών/-τριών που μπορούν να γίνουν δεκτοί/-ές. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να ανατρέξουν στον επικαιροποιημένο Οδηγό Σπουδών του Τμήματος ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 26510-07405, -7406, – 7186, email: grampedp@uoi.gr).