ΔΔΠΜΣ Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών

  1. Αρχική
  2. >
  3. Σπουδές
  4. >
  5. Μεταπτυχιακές Σπουδές
  6. >
  7. ΔΔΠΜΣ Ελληνική Φιλοσοφία –...
Philosopher with a Book
​Immanuel Kant. Paired with Pablo Picasso, since both focused a great deal of their work on the obstacles to direct perception of the external world.

ΔΔΠΜΣ Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών

Ο Τομέας Φιλοσοφίας του πρώην Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Kρήτης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οργάνωσε και θεσμοθέτησε από το φθινόπωρο του 1998 (ΦΕΚ 738/17.7.1998) το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών», το οποίο επανιδρύθηκε με την υπ’ αρ. 14071/17-5-2018 (ΦΕΚ 1756/17.5.2018) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κατά το τρέχον έτος 2022/2023 το επισπεύδον Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με τον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Kρήτης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποφάσισαν από κοινού τη συνέχιση της λειτουργίας του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών» μετά την τροποποίηση του ΦΕΚ επανίδρυσής του με την υπ’ αρ. 166/28-12-2022 απόφαση της Ε.Π.Σ. προκειμένου να συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4957 του Ιουλίου 2022.

Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών» αφορά στον δεύτερο κύκλο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4957/2022. Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών» είναι η κατάρτιση πτυχιούχων του Τμήματος Φιλοσοφίας καθώς και πτυχιούχων άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας ή του εξωτερικού όσον αφορά στα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, ώστε να εξασφαλίζεται με την εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και συναφώς η ικανοποίηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου. Βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών» οι Σπουδές αυτές οδηγούν στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (με ελάχιστο αριθμό εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων (ECTS) και ελάχιστη διάρκεια τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο έξι (6) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2024 – 2025

Οι κάτοχοι του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αποκτούν τη δυνατότητα να εργασθούν ως διδάσκοντες και ερευνητές σε A.E.I. και Ερευνητικά Κέντρα, ως εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με αυξημένα προσόντα, αλλά και ως στελέχη σε δημόσιες/-ους και ιδιωτικές/-ους επιχειρήσεις και οργανισμούς. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι ο κλάδος της Φιλοσοφίας από τις απαρχές του δεν αποσκοπούσε στην καλύτερη προσαρμογή στο υπάρχον, αλλά στην κριτική του υπάρχοντος, διαπιστώνεται ότι ο φιλοσοφικός κανόνας είναι ανοιχτός και ιστορικά ευέλικτος, ώστε τα φιλοσοφικά ερωτήματα να στοχεύουν συχνά σε γενικότερα προβλήματα και να χρησιμεύουν στον αναστοχασμό περί πιθανών τρόπων πρόσβασης σε πληθώρα πεδίων.

Μεταπτυχιακές εξετάσεις

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε ένα από τα δυο ΠΜΣ του Τμήματος Φιλοσοφίας υποβάλλουν αίτηση (και τα σχετικά δικαιολογητικά) εντός συγκεκριμένων προθεσμιών μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου – οι προθεσμίες μπορεί να διαφέρουν ανά ΠΜΣ – και γίνονται δεκτοί/ές κατόπιν επιτυχούς εξέτασης τον ίδιο μήνα και ανάλογα με τις πρόνοιες του οικείου Κανονισμού του κάθε ΠΜΣ για τον μέγιστο αριθμό των φοιτητών/-τριών που μπορούν να γίνουν δεκτοί/-ές. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να ανατρέξουν στον επικαιροποιημένο Οδηγό Σπουδών του Τμήματος ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 26510-07405, -7406, – 7186, email: grampedp@uoi.gr).

Οδηγοί σπουδών προηγούμενων ετών