Μεταδιδακτορικές Σπουδές

  1. Αρχική
  2. >
  3. Σπουδές
  4. >
  5. Μεταδιδακτορικές Σπουδές
Reflected Forms
Plato. Paired with Andy Warhol's screenprint style, since his fascination with the degradation of the image through screenprinting echoes Plato's analysis of the forms as imperfectly reflected in the material world.

Μεταδιδακτορικές σπουδές

Οι διδάκτορες του Τμήματος ή άλλων ομόλογων Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί στο Τμήμα για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας με την εποπτεία Καθηγητριών/ων του Τμήματος, με την υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. (ΦΕΚ 1884/24.05.2018/τ. Β).