Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Μελέτης της Σχολικής Ζωής

  1. Αρχική
  2. >
  3. Έρευνα
  4. >
  5. Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και...
On the Nature of Things
Aristotle. Paired with DaVinci's sketchbook style, for their similarly exacting studies of nature.

Περιγραφή και ιστορικό του εργαστηρίου

Το «Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Μελέτης της Σχολικής Ζωής» (Ε.Ε.Ε.Μ.Σ.Ζ.) του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 3824/Β’/9-9-2020. Προέρχεται από τη συγχώνευση δύο Εργαστηρίων, συγκεκριμένα του «Εργαστηρίου Εμπειρικής Εκπαιδευτικής Έρευνας» (π.δ. 332/6-11-2002, Α΄ 279) και του «Εργαστηρίου Μελέτης και Έρευνας της Διδασκαλίας και Αξιολόγησης της Γλώσσας στην Εκπαίδευση» (π.δ. 332/6-11-2002, Α΄ 279) του Τμήματος.

Το «Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Μελέτης της Σχολικής Ζωής» εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της παιδαγωγικής επιστήμης, με έμφαση στη διαπολιτισμική παιδαγωγική, στη συγκριτική έρευνα στην εκπαίδευση και στην εφαρμογή ανθρωπολογικών οπτικών σε θέματα μάθησης, αγωγής και κοινωνικοποίησης.

Σκοπός του «Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Μελέτης της Σχολικής Ζωής» είναι η κάλυψη ερευνητικών και επιστημονικών αναγκών στο πεδίο της εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας  με έμφαση σε προσεγγίσεις μικρής κλίμακας  (micro-level) στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής στην ελληνική εκπαίδευση. Το «Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Μελέτης της Σχολικής Ζωής» προσεγγίζει τη μελέτη του σχολείου ως κοινωνοπολιτισμικού συστήματος στο οποίο εντάσσεται η κοινωνικοποίηση του παιδιού. Στο σχολείο συντελείται η μάθηση των κανόνων και των προσδοκιών της κοινωνικής αλληλεπίδρασης: εκεί το βιολογικό υποκείμενο μετασχηματίζεται σε κοινωνικό πολιτισμικό υποκείμενο, αποκτώντας και διαμορφώνοντας την προσωπική και κοινωνική του ταυτότητα.

Οι ιστοσελίδες των εργαστηρίων από τη συγχώνευση των οποίων προήλθε το Ε.Ε.Ε.Μ.Σ.Ζ. είναι ακόμα διαθέσιμες. Μεταξύ άλλων, εκεί εναποθηκεύεται  μεγάλος αριθμός μεταπτυχιακών εργασιών, οι οποίες διεξήχθησαν με την ερευνητική και επιστημονική υποστήριξη αυτών των εργαστηρίων.  Πρόσβαση στις παλιές ιστοσελίδες αποκτά κανείς μέσω των ακόλουθων υπερσυνδέσμων:

  1. Εργαστήριο Εμπειρικής Εκπαιδευτικής Έρευνας
  2. Εργαστήριο Μελέτης και Έρευνας της Διδασκαλίας και Αξιολόγησης της Γλώσσας στην Εκπαίδευση (EMEΔAΓE)