ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις «Επιστήμες της Αγωγής» του Τμήματος Φιλοσοφίας του του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 (Φ.Ε.Κ. 314, 15/3/2002, τ. Β’). Πρωτολειτούργησε στα πλαίσια του τότε Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ) και συνέχισε να λειτουργεί ανελλιπώς μέχρι τη μετονομασία του ΦΠΨ σε «Τμήμα Φιλοσοφίας». Από το  ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το πρόγραμμα λειτουργεί τροποποιημένο, σύμφωνα με την απόφαση και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 3206, 22/7/2021, τ. Β’).

Αντικείμενο – Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» είναι η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου που θα συμβάλλουν στην προαγωγή των επιστημών της αγωγής σε ουσιώδη ζητήματα της αγωγής και της εκπαίδευσης. Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής» ανταποκρίνεται στο γενικότερο ενδιαφέρον εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών οι οποίοι μελετούν με επιστημονικό τρόπο τα εκπαιδευτικά συστήματα και επιδιώκουν την ανίχνευση δεικτών που επιτρέπουν τη συγκρισιμότητα των παραμέτρων τους, μη κυβερνητικών οργανισμών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης, μέσων μαζικής επικοινωνίας τα οποία καλύπτουν εκπαιδευτικά θέματα, Νομικών Προσώπων όπως η Εκκλησία της Ελλάδος και άλλοι παρεμφερείς οργανισμοί.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει δίπλωμα μεταπτυχιακών Σπουδών στις ¨Επιστήμες της Αγωγής» στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

  1. Εκπαίδευση, Γλώσσα και Ετερότητες
  2. Εκπαίδευση και Πολιτική: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Αγωγής, των Φιλοσοφικών Σχολών και των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες ECTS (90 πιστωτικές μονάδες για τη διδασκαλία μαθημάτων και 30 πιστωτικές μονάδες για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία).
Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε εννέα μαθήματα με συνολικό φόρτο εργασίας 90 πιστωτικών μονάδων ECTS. Από τα εννέα αυτά μαθήματα, τα τρία μαθήματα του Α’ εξαμήνου καθώς και ένα μάθημα από το Β’ και ένα μάθημα από το Γ’ εξάμηνο είναι κοινά και στις δύο ειδικεύσεις. Τα υπόλοιπα δύο μαθήματα του Β’ εξαμήνου και τα υπόλοιπα δύο μαθήματα του Γ’ εξαμήνου είναι μαθήματα ειδίκευσης. Φοιτητής που παρακολούθησε κάποιο μάθημα για λιγότερο από το 80% των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο θεωρείται ότι δεν ολοκλήρωσε επιτυχώς το συγκεκριμένο μάθημα και υποχρεούται να το παρακολουθήσει σε επόμενο εξάμηνο. Το Δ’ εξάμηνο διατίθεται αποκλειστικά για την της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και την επιτυχή εξέταση του φοιτητή σε αυτή και πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS.

Ενδεικτικά Θέματα

Περισσότερες πληροφορίες για τα ενδεικτικά θέματα έρευνας μπορείτε να αναζητήσετε στις ιστοσελίδες των δύο εργαστηρίων παιδαγωγικής του τμήματος, μέσω των υπερσυνδέσμων που θα βρείτε στο τέλος των δύο ιστοσελίδων:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (Ε.Ε.Ε.Μ.Σ.Ζ.)
https://philosophy.uoi.gr/ereyna/eeemsz/
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ε.Κ.Ι.Ε.)
https://philosophy.uoi.gr/ereyna/ekie/

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (Ι) : Εκπαίδευση, Γλώσσα και Ετερότητες

Α’ Εξάμηνο

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ECTS
1 Φιλοσοφικές διαστάσεις της εκπαίδευσης 10
2 Κοινωνιολογικές διαστάσεις της εκπαίδευσης 10
3 Ψυχολογικές διαστάσεις στη μάθηση 10

 

Β’ Εξάμηνο

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ECTS
1 Επιστημολογία και θεωρίες μάθησης 10
2 Πολιτισμική διαφορετικότητα και μάθηση 10
3 Γλώσσα, κοινωνία και εκπαίδευση 10

 

Γ’ Εξάμηνο

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ECTS
1 Μεθοδολογία έρευνας – Σχεδιασμός και συγγραφή επιστημονικής εργασίας 10
2 Γραμματισμός και διδακτική γλωσσικών μαθημάτων 10
3 Ψυχολογία της επικοινωνίας: Ο Λόγος περί αποκλεισμού 10

 

Δ’ Εξάμηνο

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ECTS
1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (II): Εκπαίδευση και Πολιτική: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις

Α’ Εξάμηνο

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ECTS
1 Φιλοσοφικές διαστάσεις της εκπαίδευσης 10
2 Κοινωνιολογικές διαστάσεις της εκπαίδευσης 10
3 Ψυχολογικές διαστάσεις στη μάθηση 10

 

Β’ Εξάμηνο

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ECTS
1 Επιστημολογία και θεωρίες μάθησης 10
2 Πολιτικές στην εκπαίδευση 10
3 Εκπαίδευση και ταυτότητες 10

 

Γ’ Εξάμηνο

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ECTS
1 Μεθοδολογία έρευνας – Σχεδιασμός και συγγραφή επιστημονικής εργασίας 10
2 Διοίκηση και αξιολόγηση στην εκπαίδευση 10
3 Αλληλεπίδραση στη σχολική τάξη: Κοινωνιολογικές, ανθρωπολογικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις 10

 

Δ’ Εξάμηνο

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ECTS
1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» του Τμήματος Φιλοσοφίας μπορούν να αναζητηθούν στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 3206/22-07-2021).

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προθεσμίες της προκήρυξης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών
  • τίτλους σπουδών. Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, οφείλουν να καταθέσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης και ισοτιμίας του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
  • αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  • βιογραφικό σημείωμα
  • πιστοποιητικό γλωσσομάθεια: όσον αφορά στους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (για την αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα) και τεκμηρίωση ισοτιμίας του με το επίπεδο Γ1 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας· όσον αφορά στους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (επιπέδου Γ2).

Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που έχουν περατώσει τη 2η εξεταστική περίοδο και δεν έχουν ακόμη τον τίτλο, υπό την προϋπόθεση να υποβάλουν σχετική βεβαίωση.

Επιτυχών υποψήφιος ο οποίος, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, αποκλείεται από τη διαδικασία. Τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών στη σειρά κατάταξης.

Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής

Η επόμενη προκήρυξη θέσεων στο ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» προβλέπεται να αναρτηθεί τον Ιούνιο 2023.