Γνωστικό αντικείμενο

Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία

Σύγχρονη Φιλοσοφία με έμφαση στην Κοινωνική Οντολογία

ΦΕΚ διορισμού
258/Ν.Π.Δ.Δ./31.8.2006
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Τμήμα Φιλοσοφίας Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τ.Θ. 1186 Τ.Κ. 45 500 Ιωάννινα
Τηλ: 265100-5754
Βιογραφικό σημείωμα
Κοινωνικά δίκτυα

Ο Ιορδάνης Μαρκουλάτος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας, Σύγχρονης Φιλοσοφίας με έμφαση στην Κοινωνική Οντολογία, στο Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  Αποφοίτησε από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τον Ιούνιο του 1991 (με ειδίκευση στη φιλοσοφία), και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές [στη φιλοσοφία] στο Τμήμα Φιλοσοφίας του πανεπιστημίου Temple, στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών, το 1999. Η διδακτορική του διατριβή είχε τίτλο, Intentionality and Social Ontology: non-representational intentionality as a constitutive aspect of social reality. Υπήρξε επίσης μεταδιδακτορικός υπότροφος στο τμήμα Κοινωνιολογίας του ίδιου πανεπιστημίου. Δίδαξε φιλοσοφία στα πανεπιστήμια Drexel και LaSalle, καθώς και στο πανεπιστήμιο της Πάτρας, ενώ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διδάσκει από το Σεπτέμβριο του 2006. Το διδακτικό και ερευνητικό του έργο εστιάζεται στην επεξεργασία οντολογικών ζητημάτων που αναφύονται στους κόμβους συναρμογής της σύγχρονης φιλοσοφίας με τις κοινωνικές επιστήμες. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρεί να αποτυπώσει τους τρόπους με τους οποίους η ανθρώπινη σωματικότητα, από κοινού με την αντικειμενική πλαισίωση ενός τρόπου ζωής, όχι απλώς κατοικούνται (θα λέγαμε) από μορφές νοήματος, αλλά αποτελούν πεδία πρωτογενούς συγκρότησης, αναπραγμάτευσης, αλλά και εν πολλοίς ανέλεγκτης εκφοράς των εν λόγω νοηματικών μορφών. Έχει δημοσιεύσει τα βιβλία Σώμα και Νόημα: Δοκίμιο Πολιτικής Οντολογίας (Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2006), και Maurice Merleau-Ponty: Προς μια Οντολογία του Συγκεκριμένου (Εκδόσεις Οκτώ, Αθήνα, 2018), καθώς και σχετικά άρθρα σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και συλλογές. Τα τελευταία χρόνια τα μαθήματά του επικεντρώνονται σε πτυχές της σκέψης των Maurice Merleau-Ponty, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Jürgen Habermas, Bruno Latour και Jean-François Lyotard. Στο παρελθόν, έχει επίσης διδάξει (μεταξύ άλλων) John Searle και Émile Durkheim. Οι ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ορίζονται ανά εξάμηνο. Ωστόσο, η καλύτερη εγγύηση εποικοδομητικής επικοινωνίας μαζί τους είναι αφ’ ενός η παρουσία τους στο μάθημα, και αφ’ ετέρου η ακάματη διαθεσιμότητά του να τους/τις συντρέξει σε οποιαδήποτε ακαδημαϊκή τους ανάγκη ή ανησυχία.

Σπουδές

Πτυχίο (με ειδίκευση στη Φιλοσοφία), Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιούνιος 1991.

Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στη φιλοσοφία, Department of Philosophy, Temple University, Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ, Φεβρουάριος 1999.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η επεξεργασία οντολογικών ζητημάτων που αναφύονται στους κόμβους συναρμογής της σύγχρονης φιλοσοφίας με τις κοινωνικές επιστήμες.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

Maurice Merleau–Ponty: Προς μια οντολογία του συγκεκριμένου, Εκδόσεις Οκτώ, Αθήνα, 2019.

Σώμα και Νόημα: Δοκίμιο πολιτικής οντολογίας, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2007.

The Elementary Forms of Social Life: Rereading Durkheim’s Genetic Ontology of the Social in Light of Contemporary Practice Theory
Φιλοσοφία: Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, 50, 2020 (25-54).

Rethinking Intentionality: A Bourdieuian perspective, στο How Nature Speaks: the Dynamics of the Human Ecological Condition, Haila, Y. and Dyke C. eds., Duke University Press, Durham and London, 2006 (127-149).

The Secret Life of Things: Rethinking Social Ontology
Journal for the Theory of Social Behaviour, 33 (3), 245-278

John Searle and Pierre Bourdieu: Divergent perspectives on intentionality and social ontology
Human Studies, 26(1), 2003, 67-96

Προπτυχιακά μαθήματα
Μεταπτυχιακά μαθήματα
Ώρες συνεργασίας