Αθανάσιος Σακελλαριάδης

Γνωστικό αντικείμενο
 • Φιλοσοφία των Επιστημών
 • Φιλοσοφία της Γλώσσας
ΦΕΚ διορισμού
203/Ν.Π.Δ.Δ./26.8.2003
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Τμήμα Φιλοσοφίας Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τ.Θ. 1186 Τ.Κ. 45 500 Ιωάννινα
Τηλ: 265100-5665
Βιογραφικό σημείωμα
Κοινωνικά δίκτυα

Ο Αθανάσιος Σακελλαριάδης είναι επίκουρος καθηγητής στο Tμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Διευθυντής του Τομέα Ιστορίας της Φιλοσοφίας του ιδίου Τμήματος.

Σπούδασε Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και συμμετείχε σε  μεταπτυχιακά προγράμματα Φιλοσοφίας στο UCLA και Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Regensburg, ολοκληρώνοντας τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με θέμα την κριτική θεώρηση των φιλοσοφικών αντιλήψεων του Ludwig Wittgenstein.

Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα στρέφονται στη φιλοσοφία της γλώσσας με έμφαση στην αναλυτική φιλοσοφία και το στοχασμό του Ludwig Wittgenstein, καθώς και στη φιλοσοφία της επιστήμης με αντικείμενο τη διερεύνηση  των νοητικών καταστάσεων.

Είναι συγγραφέας των βιβλίων: Από το Tractatus στις Έρευνες: Η φιλοσοφική διαδρομή του Ludwig Wittgenstein.  Ελληνικά Γράμματα (2006) και Ψυχής Πείρατα: Στα μονοπάτια της Συνείδησης. Gutenberg (2020).  Επιμελητής του βιβλίου του Sylvain Auroux: Η Φιλοσοφία της Γλώσσας. Mεταίχμιο (2005),  και συνεπιμελητής ενός συλλογικού τόμου του τμήματος Φιλοσοφίας. Κείμενά του έχουν δημοσιευτεί σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους.

Την τελευταία δεκαετία η έρευνά του προσδιορίζεται από την ερμηνευτική προσέγγιση των νοητικών καταστάσεων αξιοποιώντας την κριτική κληρονομιά της αναλυτικής φιλοσοφίας, τα επιστημονικά δεδομένα και την εφαρμογή τους καθώς και την παράδοση της παγκόσμιας λογοτεχνικής γραμματείας.  Κεντρική θέση στην συγγραφική του δραστηριότητα καταλαμβάνουν θεωρητικά ζητήματα που αφορούν τη σχέση επιστήμης και θρησκείας, την ηθολογία, τη φιλοσοφία της λογοτεχνίας και τη φιλοσοφία του κινηματογράφου.

Σπουδές

Ο Αθανάσιος Σακελλαριάδης είναι κάτοχος πτυχίου Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (κατεύθυνση Φιλοσοφίας) και διδάκτορας του Τομέα Φιλοσοφίας  του Τμήματος Φ.Π.Ψ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (βαθμός Άριστα) το 2000.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Φιλοσοφία της Γλώσσας (Wittgenstein)
 • Φιλοσοφία του Νου
 • Φιλοσοφία της Επιστήμης
 • Φιλοσοφία της Λογοτεχνίας
 • Φιλοσοφία της Θρησκείας
 • Φιλοσοφία του Κινηματογράφου
Ενδεικτικές δημοσιεύσεις
 • Ψυχής Πείρατα. Στα μονοπάτια της Συνείδησης. (2020),  Αθήνα: Gutenberg
 • “Some Thoughts on Wittgensteinian “Nonsense” and the Use of Metaphor” , Proceedings of the 33d International Wittgenstein Symposium: “Image and Imaging in Philosophy, Science and the Arts” (Kirchberg am Wechsel, Austria 8 – 18 /8/2010). Διαθέσιμο κατόπιν επιλογής και σε μορφή pdf: University of Bergen (Wittgenstein Archives).
 • “Metaphor as a Hermeneutical Design of the Mental Phenomena: The role of narrative speech in the cognitive field of the Philosophy of Mind.”, Selected Proceedings from the 10th Conference of the Hellenic Semiotics Society : Changing Worlds and Signs of the Times , e Book (PDF), Volos 2016, pp. 730-738.
 • “A Chance of Searching New Methods in Philosophy: The role of Metaphor in the “Crisis” of Concepts”  in G. Maggini, V. Solomou, H. Karambatzaki, K. Koskeridis (eds),  Philosophy and CrisisII, 2016,   pp. 155 -163.
 • “Aristotle on Consciousness”, Sakellariadis and P. Farantakis PHILOSOPHIA 45 (2015), pp. 175-181.
 • “Aristotle on Sense-Perception: Readings and Remarks.” DIA-NOESIS 3/April (2017), pp. 91-100.
 • «Σχόλια στις αναγνώσεις του Βιτγκενσταϊνικού έργου». ΤΕΧΝΗ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Άννα Λάζου (επιμ.), τ. Α, (Νοέμβριος 2016): σσ.37-52.
 • «Λογική και Μεταφορά: Το “θεραπευτικό ρίσκο”  της τρακταριανής σκέψης».  ΣΥΝΑΨΙΣ  τ. 57 / 2020.
 • «Φιλοσοφικός λόγος και Νοητικά Φαινόμενα». ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ, τ.15 (Ιανουάριος 2017), σσ. 317-327.
 • «Αντίληψη και Φαντασία. Η Αριστοτελική κληρονομιά».   ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, τ. 5, 6 /2017,  σσ 81 – 90.
 • «Θρησκευτική Εμπειρία και Συνειδητότητα:  Οι Παραλλαγές της θρησκευτικής εμπειρίας του William James».  ΣΥΝΑΨΙΣ, τ. 54 (15) / 2019, σσ 34 – 37.
Προπτυχιακά μαθήματα
Μεταπτυχιακά μαθήματα
Ώρες συνεργασίας

Tρίτη 12:00 – 15:00
Τετάρτη 9:00 – 12:00