Κωνσταντίνος Ράντης

Ο Κωνσταντίνος Ράντης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας της Φιλοσοφίας – Κοι-νωνικής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σπούδασε Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία και Παιδαγωγική στην Ελλάδα και τη Γερμανία κι έλαβε τον διδακτορικό του τίτλο στο Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Br. με τίτλο «Zum Verhältnis von Psychoanalyse und „Dialektik der Aufklärung“» («Για τη σχέση της Ψυχανάλυσης και της “Διαλεκτικής του διαφωτισμού”»). Δίδαξε στην Pädagogische Hochschule Freiburg, στην Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και ως Gastwissenschaftler στο Institut für Philosophie του Goethe Universität, Frankfurt am Main. Επίσης προσκλήθηκε ως Gast-wissenschaftler στο Husserl Archiv του Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Br. Από τον Ιούνιο του 2010 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στο διδακτικό και ερευνητι-κό του έργο συνδυάζει την Ιστορία της Φιλοσοφίας με την Κοινωνική Φιλοσοφία και την Κριτική Θεωρία.

Γνωστικό αντικείμενο

Ιστορία της Φιλοσοφίας – Κοινωνική Φιλοσοφία

Θέση

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Κριτική Θεωρία
 • Γνωσιοθεωρία – Μεταφυσική
 • Κοινωνική Θεωρία
 • Φιλοσοφία της Φύσης
 • Αισθητική
 • Ψυχανάλυση

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 1. Psychoanalyse und «Dialektik der Aufklärung», Lüneburg: zu Klampen, 2001. [Eλλ. μτφρ. Ψυχανάλυση και «Διαλεκτική του διαφωτισμού», Αθήνα: Ύψιλον, 2006].
 2. Geist und Natur. Von den Vorsokratikern zur Kritischen Theorie, Darmstadt: WBG, 2004. [Eλλ. μτφρ. Φύσις και πνεύμα. Από τους Προσωκρατικούς στην Κριτική Θεωρία, Αθήνα: Πολύτροπον, 2008].
 3. Καστοριάδης και Μαρξ, Αθήνα: Ύψιλον, 2004.
 4. Εισαγωγή στη διαλεκτική: Από τον Πλάτωνα ως τον Μαρκούζε, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2015.
 5. Herbert Marcuse. Πέραν της αρχής της πραγματικότητας. Πέντε δοκίμια, επιμ. – μτφρ. – apparatus criticus, τόμ. 1: μετάφραση, τόμ. 2: apparatus criticus, Tρίκαλα: Επέκεινα, 2017, 2019.

Διδασκόμενα μαθήματα

Προπτυχιακά

 • Γνωσιοθεωρία – Μεταφυσική
 • Ειδικά Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Γνωσιοθεωρίας
 • Αρχαία Φιλοσοφία ΙΙΙ
 • Φιλοσοφική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακά

 • Μεταφυσική
 • Αισθητική

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές

 • Τροποποιούνται ανά εξάμηνο
CV (ελ)      265100-5650       krantis@uoi.gr, kon.rantis@gmail.com