Δημόσια Παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής της κ. Πίπη Φιλιώς

Η δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση

της διδακτορικής διατριβής

της κ. Πίπη Φιλιώς

 

με θέμα:

«Από την αντίληψη στην έκφραση: η διαδρομή του καλλιτέχνη προς την ελευθερία στην αισθητική φιλοσοφία του Maurice Merleau-Ponty»

θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω του MS Teams),

τη Τρίτη 20 Απριλίου 2021
και ώρα 05:00 μ.μ.

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη δημόσια παρουσίαση, μπορούν να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjU2NzYzMTMtNDZhMS00NmMyLWFiMjMtN2ZiZTQ3MTE0YzRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22fd1cb53b-f918-4b66-b3d9-a8379a609dac%22%7d

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...