Κατηγορίες:
Μοιραστείτε το:

Δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Μαστίκη Ηλία

Ετικέτες:

Η δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση

της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

του κ. Μαστίκη Ηλία

με θέμα:

 «Ο επαναπροσδιορισμός της αισθητικής της φύσης για μια νέα φιλοσοφία της φύσης στον Gernot Bohme»

 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω Ms Teams) και διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Φιλοσοφίας,

 την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023

και ώρες 11.00-13.00.

 

O επιβλέπων Καθηγητής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Κ. Ράντης

Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzYyYjdmNWEtMTliMC00ZTQxLTg2MGMtMzg0NjViZmFmM2Qx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22fd1cb53b-f918-4b66-b3d9-a8379a609dac%22%7d

Πληροφορίες ανακοίνωσης
Σχετικός σύνδεσμος:
Σημαντική ημερομηνία:
Συνημμένα αρχεία:

Δεν υπάρχουν αρχεία