Κατηγορίες:
Μοιραστείτε το:

Δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής του κ. Μάνου Γεωργίου

Ετικέτες:

Την Τρίτη 13/06/2023 και ώρες 14.00-17.00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Φιλοσοφίας  η δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής του κ. Μάνου Γεωργίου, υποψηφίου διδάκτορος του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα: «HUXLEY-RALPH CUDWORTH: ΕΝΑΣ ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ”

Ο σύνδεσμος (link) της παρουσίασης: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQxMjE2MjctY2ZiZi00OGE0LWIwZWUtNDlhOWYyN2YzYzUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22fd1cb53b-f918-4b66-b3d9-a8379a609dac%22%7d

Ο επιβλέπων καθηγητής

 Αθανάσιος Σακελλαριάδης

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πληροφορίες ανακοίνωσης
Σχετικός σύνδεσμος:
Σημαντική ημερομηνία:
Συνημμένα αρχεία:

Δεν υπάρχουν αρχεία