Μεταπτυχιακές σπουδές

Στο Τμήμα Φιλοσοφίας λειτουργούν δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

α) Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών», και,

β) Το Μονοτμηματικό Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής».

Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Π.Μ.Σ. στην ειδίκευση της Φιλοσοφίας υλοποιείται με τη συνεργασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. επανιδρύθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14071 απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 17056/τ. Β΄/17-5-2018.

Το μονοτμηματικό Π.Μ.Σ. στην ειδίκευση της Παιδαγωγικής λειτουργεί αναμορφωμένο σύμφωνα με την Υ.Α. 160930/Β7, ΦΕΚ 2784/16.10.2014 και με τις διατάξεις του ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄/16.7.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δύο Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους συνδέσμους: