Πολιτική διασφάλισης ποιότητας

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας (ΠΔΠ) του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών τoυ Τμήματος Φιλοσοφίας συνιστά συνέχεια της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας (ΠΔΠ) του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, με ένα μεγαλύτερο βαθμό εξειδίκευσης στο αντικείμενο της φιλοσοφίας και εναρμόνιση, αφενός, με τα ακαδημαϊκά κριτήρια αντίστοιχων Τμημάτων του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και, αφετέρου, με την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των Ελληνικών Ανώτατων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων εν γένει. Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας (ΠΔΠ) του ΠΠΣ του Τμήματος Φιλοσοφίας αποσκοπεί:

α) στην κατάλληλη οργάνωση και δομή του ΠΠΣ του Τμήματος έτσι ώστε να εξασφαλίζει την υλοποίηση των βασικών ακαδημαϊκών στόχων της ίδρυσής του, που είναι η κάλυψη του μεγαλύτερου δυνατού φάσματος κλάδων εντός του γνωστικού αντικειμένου της φιλοσοφίας, με ταυτόχρονη κατάρτισή τους στην παιδαγωγική επιστήμη και διασφάλιση της παιδαγωγικής επάρκειας στους φοιτητές/τριές του,

β) στη διασφάλιση για τους απόφοιτους του Τμήματος των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις προοπτικές του διεθνούς ακαδημαϊκού και ευρύτερου επαγγελματικού περιβάλλοντος στο πεδίο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της έρευνας,

γ) στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου ενθαρρύνοντας την επιστημονική δραστηριότητα και τη διεθνή ερευνητική παρουσία του ακαδημαϊκού προσωπικού, την εισαγωγή νέων καινοτόμων προσεγγίσεων στο πεδίο της φιλοσοφίας μέσω της σύνδεσής του με άλλα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία καλείται να αλληλεπιδράσει δυναμικά, όπως οι επιστήμες της ζωής, οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, το περιβάλλον και η διαμόρφωση μιας νέας περιβαλλοντικής συνείδησης και ηθικής, τέλος, η προαγωγή της διεπιστημονικότητας και της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ ανθρωπιστικών σπουδών, κοινωνικών σπουδών και θετικών-τεχνολογικών σχολών εντός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και γενικότερα,

δ) στην επιλογή άριστου διδακτικού προσωπικού με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία επιλογής μόνιμου και έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν οι πολλές και επιτακτικές ανάγκες διδασκαλίας και έρευνας σε φιλοσοφικά πεδία που δεν καλύπτονται από το υπάρχον μόνιμο και έκτακτο προσωπικό,

ε) στην προώθηση των ποιοτικών, κυρίως, παραμέτρων του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος μέσω της ενεργής συμμετοχής τους σε ερευνητικές συνεργασίες, με παράλληλη ένταξη της έρευνας σε προπτυχιακό επίπεδο,

στ) στην ενίσχυση της απορρόφησης των αποφοίτων του στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με την ταυτόχρονη δέσμευση για προώθηση της αναβάθμισης της θέσης της φιλοσοφίας στα αναλυτικά προγράμματα του ελληνικού γυμνασίου και λυκείου καθώς και την ενεργό διεκδίκηση της εισαγωγής της στα αναλυτικά προγράμματα των τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Παράλληλα, την προβολή του έργου του Τμήματος σε διεθνείς και ελληνικούς πολιτιστικούς φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να ενισχυθεί η απορρόφηση των φοιτητών/τριών σε φορείς και υπηρεσίες πολιτισμού,

ζ) στην ενεργό σύνδεση του Τμήματος με τις δομές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω δραστηριοτήτων, όπως η διοργάνωση διαγωνισμού φιλοσοφικού δοκιμίου κ.ά.

η) στην παροχή υψηλής ποιότητας υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας,

θ) στο διαρκή έλεγχο και επιθεώρηση του ΠΠΣ μέσω των ετησίων εσωτερικών εκθέσεων και της συνεργασίας της ΟΜΕΑ του Τμήματος με τη ΜΟ.ΔΙ.Π του Ιδρύματος.