Διοίκηση

Κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) αποτελείται από Σχολές, οι οποίες αποτελούν τις βασικές μονάδες του. Η Σχολή καλύπτει μια ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό. Το Τμήμα αποτελείται από το σύνολο των Καθηγητών όλων των βαθμίδων, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που υπηρετούν σε αυτό.

Όργανα του Τμήματος Φιλοσοφίας είναι:

α) Ο Πρόεδρος του Τμήματος, β) η Συνέλευση του Τμήματος και γ) το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Τμήμα διαιρείται σε Τομείς, οι οποίοι συντονίζουν τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο ή πεδία της επιστήμης. Με το ΦΕΚ 3545/Β’/23-09-2019 έγινε η μετονομασία των υπαρχόντων Τομέων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής σε Τομείς α) Ιστορίας της Φιλοσοφίας, και, β) Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων του Τμήματος, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και έχει διετή θητεία.

Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων του Τμήματος, έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών Ε.Ε.Π., των μελών Ε.ΔΙ.Π. και των μελών Ε.Τ.Ε.Π., καθώς και εκπροσώπους των φοιτητών/τριών του Τμήματος (έναν/μία προπτυχιακό/ή και έναν/μία μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια), σύμφωνα με τον Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Τμήμα αποτελείται από το σύνολο των Καθηγητών όλων των βαθμίδων, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των μελών του Διοικητικού Προσωπικού και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που υπηρετούν σε αυτό.