Επιτροπές

Το Τμήμα έχει συγκροτήσει συμβουλευτικές επιτροπές για την εύρυθμη ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία του. Κάθε επιτροπή στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, με τη συμμετοχή ή όχι φοιτητών, ενώ υποστηρίζεται γραμματειακά από τους διοικητικούς υπαλλήλους του Τμήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες επιτροπές:

 • Επιτροπή προγράμματος σπουδών
 • Επιτροπή πρακτικής άσκησης
 • Επιτροπή για την Επιστημονική Επετηρίδα Δωδώνη. Μέρος Γ’ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Επιτροπή διεξαγωγής κατατακτηρίων εισαγωγικών εξετάσεων
 • Επιτροπή διεθνών συνεργασιών και κινητικότητας με το Πρόγραμμα Erasmus+
 • Επιτροπή παραλαβής υλικών
 • Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων
 • Επιτροπή για την ισότητα των δύο φύλων και την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα διακρίσεων
 • Επιτροπή κτιρίου, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
 • Επιτροπή ακαδημαϊκής δεοντολογίας
 • Επιτροπή Ιστοσελίδας του Τμήματος