Ακαδημαϊκή αναγνώριση διδασκόντων Τμήματος Φιλοσοφίας

Πέτσιος Κωνσταντίνος Θ., Καθηγητής/ Petsios Κonstantinos Th., (Full Professor)

 • Πρόεδρος της «Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας» (2017–2019).
 • Πρόεδρος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠΕΣ) του Πειραματικού Γυμνασίου Ιωαννίνων (2016-2018).
 • Πρόεδρος του «Ιδρύματος Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Χώρου» (2021 – σήμερα).
 • Πρόεδρος του «Διεθνούς Ιδρύματος Ελληνικής Ευεργεσίας της Διασποράς» (2021 – σήμερα).
 • Πρόεδρος της Συγκλητικής Επιτροπής και της Εφορείας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2019 – σήμερα).
 • Αντιπρόεδρος της «Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών» (2011–2019).
 • Διευθυντής Κατάρτισης του Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τετραετή θητεία (2010-2014).
 • Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης  του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός» (ΕΛΠ), ως μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), (2021).
 • Μέλος της Ελληνικής Οργανωτικής Επιτροπής (Hellenic Organising Committee) για τη πραγματοποίηση του 23ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Φιλο­σο­φίας (Αθήνα, 4-10 Αυγούστου 2013) που διορ­­γάνωσε η Διεθνής Εταιρεία Φιλοσοφικών Εται­ρει­ών [Fé­dération Internationale des Sociétés de Phi­losophie (FISP)] σε συνεργασία με την Ελ­λη­νι­κή Φιλο­σο­φι­κή Εταιρεία.
 • Μέλος της Review Committee – WCP 2013 [Επιτροπή Κρί­σεως επιστημονικών ανα­­κοι­­νώσεων και Προ­εδρίας σχετικά με τις 75 θεματικές περιοχές (: Sections for con­tri­buted Papers)  του  23ου Παγκοσμίου Συνε­δρίου Φι­λο­σο­φίας, για τις υπ. αρ. 14 και 24 θεματικές περιοχές].
 • Μέλος του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών (ΙΑΚΣ) του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2019 – σήμερα).
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Φιλοσοφικής Επιθεώρησης, Οργάνου της «Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας» (2009 – σήμερα).
 • Μέλος της Συγκλήτου του Παν/μίου Ιω­αν­νί­νων επί σειρά ετών και Πρόεδρος Επιτροπών με αποφάσεις της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • Μέλος της τετραμελούς Επιτροπής Σύνταξης του Εσωτερικού Κα­νο­νισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  (με απόφαση της Συγκλήτου. ΦΕΚ 310/10.03.2005).
 • Μέλος  του Διοικητικού Συμ­­­βουλίου της Ετα­ι­ρείας (Ειδικού Ν. Π. Ι. Δ.) Αξιο­ποί­η­­σης και Διαχείρισης Πε­ριου­σί­ας του Πα­­νε­­πιστημίου Ιωαννίνων.
 • Μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Διδα­σκα­λίας Ελληνικής Γλώσ­σας και Πο­λι­τισμού του Πανε­πιστημίου Ιωαν­νίνων.
 • Μέλος της «Ομάδας Εργα­σίας» του Υπουρ­­γείου Πολι­τι­σμού για τη σύνταξη Έκθε­σης («βι­βλιο­γραφικά-εργογραφικά στοι­χεία και αρχειακά τεκμήρια») σχε­­τικά με την υπόθεση «Ιωάννη Βη­λα­ρά» (2001-2004).
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών» (2009 – σήμερα).
 • Μέλος του «Ομίλου Μελέτης του Νεοελληνικού Διαφωτισμού» (2009 – σήμερα).
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος δημιουργίας Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων – Μεταδεδομένων και της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης του Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, οι οποίες αξιοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και από Διεθνείς Ηλεκτρονικές Βάσεις, όπως οι: Primary Sources, Wikipedia, κ.ά.
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος των περιοδικών Εκθέσεων Χειρογράφων και Παλαιτύπων που διοργανώνει το Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, οι οποίες είναι προσβάσιμες στους μελετητές, τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους Εκπαιδευτικούς και τους φιλέρευνους πολίτες. Την πλέον πρόσφατη Έκθεση σπανίων ιστορικοφιλοσοφικών τεκμηρίων τίμησε με την παρουσία του η ΑΕ, ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος (21 Φεβρουαρίου 2020).
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Περιοδικού του Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας Κάτοπτρον Νεοελληνικής Φιλοσοφίας (2007 – σήμερα), στο οποίο δημοσιεύονται μελέτες για την Νεοελληνική Φιλοσοφία και ανέκδοτα, και εν πολλοίς αθησαύριστα, φιλοσοφικά κείμενα της συγκεκριμένης περιόδου.
 • Ομιλητής (Speaker), μετά από πρόταση της Επι­στη­μο­νι­κής Επιτροπής της FISP στο Συμπόσιο Ν. 7 του 23ου Παγκο­σμίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας με θέμα: «Phi­losophy in Modern and Conte­m­po­rary Greece».
 • Τιμητική αναγνώριση και απονομή πλακέτας για την προσφορά στην πνευματική Ιστορία της πόλης των Ιωαννίνων από την Ένωση των Ζωσιμάδων (2006).

Μαγγίνη Γκόλφω, Καθηγήτρια/Maggini Golfo (Full Professor)

 • Affiliated professor, professor “extra numerum”, Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, Παιδαγωγική Σχολή, Warsaw International Academic Consortium in Philosophy and Education, Warsaw (2017 και εξής).
 • Senior Associate Fellow, International Institute for Hermeneutics (IIH, Toronto Canada) (2014 και εξής).
 • Senior Visiting Scholar, Onassis Foundation New York-University Seminars Program (Spring 2016).
 • Mέλος της Τριμελούς Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΣ) του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Παν/μίου Ιωαννίνων (2019 και εξής).

Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Ράντης (Associate Professor Konstantinos Rantis)

 • Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (1981-1983), (1984-1985).
 • Υπότροφος του Friedrich-Ebert-Stiftung (1996-1999).
 • Wissenschaftlicher Mittarbeiter στο FoMI της Pädagogische Hochschule Freiburg (2000-2008).
 • Gastwissenschaftler στο Institut für Philosophie του Goethe Universität, Frankfurt am Main (10.02.2015 – 09.08.2015).
 • Gastwissenschaftler στο Husserl Archiv του Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg im Br. (10.02.2019 – 09.08.2019).

Λεοντσίνη Ελένη (Επίκουρη Καθηγήτρια)/Leontsini Elenissistant Professor)

 • Life Member of the General Council of the University of Glasgow (ισόβιο μέλος της Συγκλήτου με δικαίωμα ψήφου στις πρυτανικές εκλογές του πανεπιστημίου) [2002].
 • Affiliated Visiting Researcher, Department of Philosophy, University of Glasgow, Scotland, United Kingdom [2017-σήμερα].
 • International Research Fellow, Centre for Aristotelian Studies and Critical Theory, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania (Founding Member) [Ιούνιος 2017–σήμερα].
 • Elected Member of the Executive (Central) Committee of the International Society for MacIntyrean Enquiry (ISME) [2018–σήμερα].
 • Elected Member of the Steering Committee of the International Society for MacIntyrean Enquiry (ISME) [2015–σήμερα].
 • Member of the Executive Committee of the International Society for MacIntyrean Enquiry (ISME) [2013-2015].
 • Co-Convener of the Specialist Group of Contemporary Aristotelian Studies in Politics (CAS) of the Political Studies Association of the UK [2018–σήμερα].
 • Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ligue Franco-Hellénique (Ελληνογαλλικού Συλλόγου) για δύο θητείες [2010-2017 & 2017–σήμερα].
 • Founding Member of the Centre of Aristotelian Studies and Critical Theory, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania [2017–σήμερα].
 • Member of REPRISE the web-based database of expert reviewers created by the Italian Ministry of Education, Universities and Research (MIUR) to bring together qualified experts from Italy and around the world in all fields of scientific enquiry [Μάιος 2018–σήμερα].
 • Μember of the ‘ESF College of Expert Reviewers’, European Science Foundation (ESF) [Απρίλιος 2020–σήμερα].
 • Μember of the Italian Ministry for University and Research (MUR) [Μάιος 2021–σήμερα].
 • Visiting Fellow at the Centre for Logic & Analytical Philosophy, Institute of Philosophy, KU Leuven, Belgium (Υποτροφία Βελγικής Κυβέρνησης και Ι.Κ.Υ. στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών έτους 2012).
 • Visiting Researcher, Centre of Aristotelian Studies and Critical Theory, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania [Φεβρουάριος-Απρίλιος 2017].
 • Visiting Professor under the framework of Overseas Experts Visiting Project of the Ministry of Education of China, Department of Philosophy, University of Nanjing, Nanjing, Jiangsu Province 210093, China [Νοέμβριος 2014].
 • Visiting Researcher, Centre of Aristotelian Studies and Critical Theory, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania [Φεβρουάριος-Απρίλιος 2017].
 • Visiting Researcher, School of Humanities, Department of Philosophy, University of Glasgow, Scotland, United Kingdom [Μάιος-Σεπτέμβριος 2017].
 • Επιβλέπουσα, ορισθείσα από το Ίδρυμα Ωνάση, του Full Professor of Political Philosophy Dr. Andrius Bielskis (Mykolas Romeris University) για διεξαγωγή έρευνας στην Ελλάδα ως International Onassis Foundation Fellow (2017-2018).
 • Evaluator (peer review), κατόπιν προσκλήσεως, επτά (7) ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με την αρχαία φιλοσοφία, για το Italian Ministry for University and Research (MUR) [Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2021].
 • Evaluator (peer review), κατόπιν προσκλήσεως λόγω ειδικότητας, για δύο (2) προγράμματα μεταδιδακτορικής έρευνας σχετική με τη φιλοσοφία του Αριστοτέλη (ESF-PDOC-Review-Humanities), European Science Foundation [Φεβρουάριος 2020 & Φεβρουάριος 2021].
 • Evaluator (peer review), κατόπιν προσκλήσεως λόγω ειδικότητας, για δύο (2) project proposal, Croatian Science Foundation (HRZZ) [Αύγουστος 2017 & Οκτώβριος 2020].
 • External Assessment για αίτηση εξέλιξης στην Έδρα της Κοινωνικής Φιλοσοφίας (Chair of Social Philosophy) στο Newcastle University, ορισθείσα από τον Αντιπρύτανη και Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης [Απρίλιος 2020]. Ο υποψήφιος προήχθη επιτυχώς στην Έδρα της Κοινωνικής Φιλοσοφίας τον Ιούνιο του 2020.
 • Κριτικός αναγνώστης/ Αξιολογήτρια (Recenzentai) του βιβλίου του Professor Andrius Bielskis, Egzistencija, prasmė, tobulumas, Vilnius: MRU, 2015, ορισθείσα από το Lithuanian Research Council και το Mykolas Romeris University (η αξιολόγηση έγινε από το αγγλικό κείμενο του βιβλίου) [2015].
 • Κριτής (Referee) άρθρων για τα διεθνή επιστημονικά περιοδικά φιλοσοφίας: 1. British Journal for the History of Philosophy, 2. Phainomena: Journal of Phenomenology and Hermeneutics, 3. Diametros-An Online Journal of Philosophy, 4. Res Publica,  5. American Journal of Political Science (AJPS).
 • Member of the Advisory Board of the journal DIOGENES, Journal of the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Cairo University [Ιούλιος 2021–σήμερα].

Παναγιώτης Ηλιόπουλος, μέλος ΕΔΙΠ/Panagiotis Eliopoulos, EDIP

 • Απονομή του μεταλλίου P.I. Orlyk, για την προσφορά του στη διεθνή φιλοσοφική έρευνα, από τον Πρύτανη κ. Viktor Andrushchenko (πρ. Υπουργό Παιδείας της Ουκρανίας), του National Dragomanov University του Κιέβου (13-5-2019), σε ειδική τελετή στην αίθουσα του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.
 • Υποψηφιότητα (προτεινόμενη από το σύνολο των φοιτητών και από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο) για το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ως διδάσκων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βιοηθική-Ιατρική Ηθική» της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • Βραβείο της Τάξεως των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών (βραβείο Παναγιώτου Π. Οικονόμου), από την Ακαδημία Αθηνών, για την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης με θέμα: «Μεταφυσικά προβλήματα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας» [21 Δεκεμβρίου 2021].
 • Επισκέπτης Καθηγητής στο Eastern Connecticut State University (ΗΠΑ), το 2011 και το 2015.
 • Επισκέπτης Καθηγητής στο New York University του Abu Dhabi (ΗΠΑ), το 2017.
 • Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Boğaziçi Üniversitesi (Κωνσταντινούπολη, Τουρκία), από το 2019.
 • Τακτικό μέλος (εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (δύο θητείες, 2019-2021 & 2021-2023).
 • Πρόεδρος της Εταιρείας Ιστορικής και Πολιτισμικής Δράσης Μουσείου «Στρατηγός Δ. Πλαπούτας και Αγωνιστές» (θητεία 2015-2018).
 • Πρόεδρος του Institute for World Philosophical Research (2021-).
 • Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Επιστημονικού Οργανισμού ISUD (International Society for Universal Dialogue), με έδρα το Maine των Ηνωμένων Πολιτειών (πρώτη θητεία 2012-2014, δεύτερη θητεία 2014-2016).
 • Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ακαδημίας Θεσμών και Πολιτισμών (Academy of Institutions and Cultures) [2013-2016].
 • Διευθυντής του Κέντρου Στρατηγικών Μελετών, Έρευνας και Πολιτικής Ανάλυσης [Center for Strategic Studies, Research and Political Analysis] (2018- 2021).
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών[2020-2025].
 • Μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του International Centre for Vice President Kamala Harris, έδρα Η.Π.Α.-Ινδία (2020-).
 • Μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής (International Scientific Board) της LUMEN PUBLISHING, Romania & UK.
 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Επιτροπής (European Advisory Board) τoυ επιστημονικού περιοδικού MACEDONIAN STUDIES  JOURNAL, του Australian Institute for Macedonian Studies (Melburne- Australia).
 • Μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής (editorial board) στις εκδόσεις του Πανεπιστημίου της Τιμισοάρα, στη Ρουμανία [ΤIMISOARA UNIVERSITY PRESS- EDITURA UNIVERSITĂțII DE VEST].
 • Μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής (editorial board) των περιοδικών φιλοσοφίας PHILOSOPHY STUDY, JOURNAL OF RESEARCH ON CONTEMPORARY SOCIETY, INTERNATIONAL JOURNAL OF DECISION ETHICS, PHILOSOPHY AND COSMOLOGY, PHILOSOPHY OF EDUCATION, ANNALS OF THE TIMISOARA WEST UNIVERSITY, PHILOSOPHY, SOCIOLOGY, CULTUROLOGY, SCIENTIFIC REVIEW OF THE NATIONAL UNIVERSITY “OSTROH ACADEMY”, PHILOSOPHICAL PEDAGOGY και άλλων.