Ακαδημαϊκή αναγνώριση διδασκόντων Τμήματος Φιλοσοφίας

Πέτσιος Κωνσταντίνος Θ., Καθηγητής/ Petsios Κonstantinos Th., (Full Professor)

 • Πρόεδρος της «Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας» (2017–2019).
 • Πρόεδρος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠΕΣ) του Πειραματικού Γυμνασίου Ιωαννίνων (2016-2018).
 • Πρόεδρος του «Ιδρύματος Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Χώρου» (2021 – σήμερα).
 • Πρόεδρος του «Διεθνούς Ιδρύματος Ελληνικής Ευεργεσίας της Διασποράς» (2021 – σήμερα).
 • Πρόεδρος της Συγκλητικής Επιτροπής και της Εφορείας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2019 – σήμερα).
 • Αντιπρόεδρος της «Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών» (2011–2019).
 • Διευθυντής Κατάρτισης του Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τετραετή θητεία (2010-2014).
 • Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης  του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός» (ΕΛΠ), ως μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), (2021).
 • Μέλος της Ελληνικής Οργανωτικής Επιτροπής (Hellenic Organising Committee) για τη πραγματοποίηση του 23ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Φιλο­σο­φίας (Αθήνα, 4-10 Αυγούστου 2013) που διορ­­γάνωσε η Διεθνής Εταιρεία Φιλοσοφικών Εται­ρει­ών [Fé­dération Internationale des Sociétés de Phi­losophie (FISP)] σε συνεργασία με την Ελ­λη­νι­κή Φιλο­σο­φι­κή Εταιρεία.
 • Μέλος της Review Committee – WCP 2013 [Επιτροπή Κρί­σεως επιστημονικών ανα­­κοι­­νώσεων και Προ­εδρίας σχετικά με τις 75 θεματικές περιοχές (: Sections for con­tri­buted Papers)  του  23ου Παγκοσμίου Συνε­δρίου Φι­λο­σο­φίας, για τις υπ. αρ. 14 και 24 θεματικές περιοχές].
 • Μέλος του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών (ΙΑΚΣ) του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2019 – σήμερα).
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Φιλοσοφικής Επιθεώρησης, Οργάνου της «Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας» (2009 – σήμερα).
 • Μέλος της Συγκλήτου του Παν/μίου Ιω­αν­νί­νων επί σειρά ετών και Πρόεδρος Επιτροπών με αποφάσεις της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • Μέλος της τετραμελούς Επιτροπής Σύνταξης του Εσωτερικού Κα­νο­νισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  (με απόφαση της Συγκλήτου. ΦΕΚ 310/10.03.2005).
 • Μέλος  του Διοικητικού Συμ­­­βουλίου της Ετα­ι­ρείας (Ειδικού Ν. Π. Ι. Δ.) Αξιο­ποί­η­­σης και Διαχείρισης Πε­ριου­σί­ας του Πα­­νε­­πιστημίου Ιωαννίνων.
 • Μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Διδα­σκα­λίας Ελληνικής Γλώσ­σας και Πο­λι­τισμού του Πανε­πιστημίου Ιωαν­νίνων.
 • Μέλος της «Ομάδας Εργα­σίας» του Υπουρ­­γείου Πολι­τι­σμού για τη σύνταξη Έκθε­σης («βι­βλιο­γραφικά-εργογραφικά στοι­χεία και αρχειακά τεκμήρια») σχε­­τικά με την υπόθεση «Ιωάννη Βη­λα­ρά» (2001-2004).
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών» (2009 – σήμερα).
 • Μέλος του «Ομίλου Μελέτης του Νεοελληνικού Διαφωτισμού» (2009 – σήμερα).
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος δημιουργίας Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων – Μεταδεδομένων και της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης του Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, οι οποίες αξιοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και από Διεθνείς Ηλεκτρονικές Βάσεις, όπως οι: Primary Sources, Wikipedia, κ.ά.
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος των περιοδικών Εκθέσεων Χειρογράφων και Παλαιτύπων που διοργανώνει το Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, οι οποίες είναι προσβάσιμες στους μελετητές, τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους Εκπαιδευτικούς και τους φιλέρευνους πολίτες. Την πλέον πρόσφατη Έκθεση σπανίων ιστορικοφιλοσοφικών τεκμηρίων τίμησε με την παρουσία του η ΑΕ, ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος (21 Φεβρουαρίου 2020).
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Περιοδικού του Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας Κάτοπτρον Νεοελληνικής Φιλοσοφίας (2007 – σήμερα), στο οποίο δημοσιεύονται μελέτες για την Νεοελληνική Φιλοσοφία και ανέκδοτα, και εν πολλοίς αθησαύριστα, φιλοσοφικά κείμενα της συγκεκριμένης περιόδου.
 • Ομιλητής (Speaker), μετά από πρόταση της Επι­στη­μο­νι­κής Επιτροπής της FISP στο Συμπόσιο Ν. 7 του 23ου Παγκο­σμίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας με θέμα: «Phi­losophy in Modern and Conte­m­po­rary Greece».
 • Τιμητική αναγνώριση και απονομή πλακέτας για την προσφορά στην πνευματική Ιστορία της πόλης των Ιωαννίνων από την Ένωση των Ζωσιμάδων (2006).

Μαγγίνη Γκόλφω, Καθηγήτρια/Maggini Golfo (Full Professor)

 • Affiliated professor/professor “extra numerum”, Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, Παιδαγωγική Σχολή (2017 και εξής) [Warsaw International Academic Consortium in Philosophy and Education].
 • Senior Associate Fellow, International Institute for Hermeneutics (IIH, Toronto Canada) (2014 και εξής).
 • Senior Visiting Scholar, Onassis Foundation New York-University Seminars Program (Spring 2016).
 • Mέλος της Τριμελούς Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΣ) του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Παν/μίου Ιωαννίνων (2019 και εξής).

Λεοντσίνη Ελένη (επίκουρη καθηγήτρια)/Leontsini Elenissistant Professor)

 • Visiting Fellow στο Centre for Logic & Analytical Philosophy, Institute of Philosophy, KU Leuven (Υποτροφία Βελγικής Κυβέρνησης & Ι.Κ.Υ. στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών έτους 2012).
 • Visiting Professor within the framework of Overseas Experts Visiting Project of the Ministry of Education of China στο Department of Philosophy του University of Nanjing, 22 Hankou Road, Nanjing, Jiangsu Province 210093, China (Κίνα, 9-22 Νοεμβρίου 2014).
 • Invited Speaker at the DEMOS Institute of Critical Thought (Vilnius, Lithuania) με την υποστήριξη του Rosa Luxemburg Stiftung (Βίλνιους, Λιθουανία, 7 Ιουλίου 2015).

Παναγιώτης Ηλιόπουλος, μέλος ΕΔΙΠ/Panagiotis Eliopoulos, EDIP

 • O Δρ Παναγιώτης Ηλιόπουλος, μέλος του Εργαστηριακού-Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Φιλοσοφίας και μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών τον Δεκέμβριο 2021, με το τιμητικό βραβείο Παναγιώτου Π. Οικονόμου, της Τάξης των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, για την πρωτότυπη επιστημονική μελέτη του με θέμα Μεταφυσικά προβλήματα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας.