Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος

Γνωστικό αντικείμενο

Ιστορία της Φιλοσοφίας: Αρχαία Ελληνική και Νεοελληνική Φιλοσοφία

ΦΕΚ διορισμού
910/31-8-2012/τεύχος Γ΄
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Τμήμα Φιλοσοφίας Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τ.Θ. 1186 Τ.Κ. 45 500 Ιωάννινα
Τηλ: 265100-5659
Βιογραφικό σημείωμα
Κοινωνικά δίκτυα

Ο Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος είναι Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενo Ιστορία της Φιλο­σο­φίας: Αρχαία Ελληνική και Νεοελληνική Φιλοσοφία και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας του Τμήματος [www.kenef.phil.uoi.gr], το οποίο έχει τιμηθεί με δύο (2) Βραβεία «Αριστείας». Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Περιοδικού του Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας Κάτοπτρον Νεοελληνικής Φιλοσοφίας (του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), στο οποίο δημοσιεύονται μελέτες, μετά από “τυφλή κρίση” (blind review) που άπτονται της χειρόγραφης φιλοσοφικής παράδοσης της Νεοελληνικής Φιλοσοφίας. Από το 1993 έως το 1997 συνεργάσθηκε με την Ακαδημία Αθηνών (Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας), από το 1995 έως το 1998 με το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, από το 1998 έως το 2002 με τη Βουλή των Ελλήνων, το 2004 με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και από το 2003 έως το 2005 με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Υπήρξε Πρόεδρος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας (2017-2019) και Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών. Είναι μέλος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, του Ομίλου Μελέτης Νεοελληνικού Διαφωτισμού, της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών και από το 2021 είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Χώρου (Ι.Μ.Ι.Α.Χ.).

Σπουδές

Ο Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος γεννήθηκε στα Ιωάννινα, όπου ολοκλήρωσε την εγκύκλια εκπαίδευση. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Παρακολούθησε μεταπτυχιακά μαθήματα Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Bamberg της Γερμανίας και το 1993 αναγορεύθηκε, με τον βαθμό «Άριστα», διδάκτωρ Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με θέμα διατριβής «Φιλοσοφικές έννοιες ως τρόπος επιχειρηματολογίας στους Αττικούς Ρήτορες». Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του σπουδών υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Ιστορία της Φιλοσοφίας
Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία
Νεοελληνική Φιλοσοφία
Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του διδασκαλίας ο Κα­θη­γη­τής Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στη μελέτη των φιλοσοφικών προβλημάτων στη διαχρονία της ιστορικής τους αποτύπωσης, όπως αναδύονται κατά την αρ­χαία περίοδο, τον μεσαίωνα και τους νεοτέρους χρόνους. Πα­ράλ­ληλα με τη μελέτη και τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας σε προπτυχιακό και με­τα­πτυ­χι­ακό επίπεδο έχει προσανατολίσει το επιστημονικό του εν­δι­α­φέ­ρον στην έρευνα της χειρόγραφης Νεοελληνικής φι­λο­σο­φι­κής παράδοσης. Στο σύνολο σχεδόν των προγενέστερων και των πρόσφατων μελετών του αξιοποιούνται άγνωστες  και  σε αρ­κετές περιπτώσεις αθησαύριστες πηγές και με την ερ­μη­νευ­τι­κή ανασύσταση των τεκμηρίων επιχειρεί να μορφοποιήσει το θε­ωρητικό πλαίσιο εντός του οποίου εγγράφονται οι φιλοσο­φι­κές συναρτήσεις ανάμεσα στην αρχαιοελληνική, την ευ­ρω­πα­ϊκή (μεσαιωνική και νεότερη) και τη Νεοελληνική φιλοσοφική σκέ­ψη (από τον 15ο έως τον 20ο  μ.Χ. αι.).
Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

Αναλυτικά για το συγγραφικό έργο, βιβλία-μελέτες, που αξιοποιείται ενδεικτικά σε ερευνητικές εργασίες άλλων (citations) βλ. συνημμένο αρχείο.

 • Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων, Περὶ ὧν Ἀριστοτέλης πρὸς Πλάτωνα διαφέρεται, εισαγωγή – μετάφραση – σχόλια: Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, Αθήνα, Άτων, 2023 [υπό δημοσίευση].
 • Η διδασκαλία της Ηθικής από τον Βικέντιο Δαμοδό (1700-1750): Η Σύνοψις τῆς Ἠθικῆς  τοῦ Ἀριστοτέλους πρὸς Νικόμαχον κατὰ τὴν ἑρμηνείαν τῶν Περιπατητικῶν (Editio princeps). Παράρτημα: Βικεντίου Δαμοδού, Ηθική Φιλοσοφία, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, 2023 [υπό δημοσίευση].
 • Ἀθανασίου Ψαλίδα, ΛογικήΚατὰ νεωτέρους μὲν συντεθεῖσα, μεθόδῳ δὲ μαθηματικῇ ἐξυφανθεῖσα χάριν τῶν φιλομούσων Ἑλλήνων. Ἐν Βιέννῃ 1793ῳ ἔτει. Editio princeps. Προλεγόμενα – Μεταγραφή Χειρογράφου – Επιμέλεια – Ευρετήρια – Βιβλιογραφία, Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, Ιωάννινα, Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, 2023.
 • Φιλοσοφία και ρητορική στην κλασική σκέψηΑθήνα, Gutenberg – Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 2017.
 • Η περί φύσεως συζήτηση στη Νεοελληνική Σκέ­ψη. Όψεις της φιλοσοφικής διερεύνησης από τον 15οως τον 19ο αι­ώ­να, Ιωάννινα, 32017, 2006, 22003, 2002.
 • Continuities and Discontinuities between Neo-Hellenic and European Philosophy“, στο: Konstantinos Boudouris (ed.), Selected Papers from XXIII World Congress of Philosophy “Philosophy as Inquiry and Way of Life”, Virginia, 2015, σσ. 361-366.
 • Απηχήσεις του φιλοσοφικού έργου του Edmundus Purchotius στη Νεοελληνική Φιλοσοφία. Συμβολή στην έρευνα των πηγώνΙωάννινα, 2012.
 • Η Λογική στη νεότερη ΕλλάδαΤόμος Δεύτερος, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2011 (2009).
 • Η Λογική εκ Παλαιών τε και Νεωτέρων συνερανισθείσα υπό Ευγενίου Βουλγάρεως, Εν Λειψία, 1766(προλεγομ., επιμ., ευρετ.), Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τομέας Φιλοσοφίας / Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, 2010.
 • Η χειρόγραφη μετάφραση του έργου Introductio ad Philosophiam (1737) G.J. ‘s Gravesande από τον Ευγένιο Βούλγαρι, Ιωάννινα, 2010.
 • Νεοελληνική φιλοσοφία: Από την έρευνα των πηγών στην προβολή των δεδομένων,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τομέας Φιλοσοφίας / Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, 2007.
 • Μεθόδιος Ανθρακίτης. Εισαγωγή στη σκέψη και το έργο του, Ιωάννινα, 2006.
 • Μορφές Δημοσιότητας στην πόλη των Ιωαννίνων κατά τον ύστερο 19ο αιώνα, Ιωάννινα, 2006.
 • “The Beginnings of Modern Greek Philosophy: A Sy­ste­ma­tic Introduction”Δωδώνη 33/Γ΄ (2004), σσ. 253-276.
 • “Kants Kategorienlehre im Werk von Athanasios Psa­li­das”, στο:  Günther S. Henrich (Hrsg.), Evgenios Vulgaris und die Neugriechische Aufklä­rung in Leipzig. Beiträge der Konferenz an der Universität Leip­zig, Institut für Klassische Philologie, Abteilung By­zan­ti­­nische und Neugriechische Philologie, vom 16.-18. Okto­ber 1996, Leipzig, Leipziger Uni­­versitätsverlag, 2003, σσ. 55-67.
 • Το ανθρωπολογικό πρόβλημα κατά την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, Ιωάννινα, 2003.
 • Ρήγα Βελεστινλή, Άπαντα τα σωζόμενα. Τόμος Β΄. Φυσικής Απάνθισμα δια τους Αγχίνους και Φιλομαθείς Έλληνας (εισαγ., επιμ., σχόλια), Αθήνα, Βουλή των Ελλήνων, 2002.
 • «Ανθρωπολογία και Γνωσιοθεωρία στις απαρχές του 18ου αι­ώ­­­­νος: De­scar­tes και Νεοελληνική Σκέψη», Ο Ερανιστής 22 (1999), σσ. 47-79.

 

 

Προπτυχιακά μαθήματα
Μεταπτυχιακά μαθήματα
Ώρες συνεργασίας

Δευτέρα, 12:00-14:00
Τρίτη, 12:00-14:00

Καθ’ όλη την εβδομάδα, κατόπιν συνεννόησης.