Γνωστικό αντικείμενο

Εκπαίδευση και Ετερότητες: Θεωρία και Πράξη

ΦΕΚ διορισμού
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Τμήμα Φιλοσοφίας, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα 451 10 Γραφείο: 330
Τηλ: 265100-5654
Βιογραφικό σημείωμα
Κοινωνικά δίκτυα

Η Γεωργία Γούγα είναι Εντεταλμένη Καθηγήτρια στο τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Από το 2002 έχει διδάξει και συνεργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης με τα Πανεπιστήμια Κρήτης και  Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το  Διδακτικό -Ερευνητικό έργο της αλλά και οι δημοσιεύσεις της αφορούν στην Εκπαίδευση, υπό το πρίσμα της μελέτης των εκπαιδευτικών θεσμών (πολιτικές), των εκπαιδευτικών δράσεων και των πρακτικών διαχείρισης της ετερότητας (Micro-Macro).

Σπουδές

Είναι κάτοχος πτυχίου Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (1990) και διδακτορικού πτυχίου Κοινωνιολογίας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (1996). Διδάσκει από το 1998 μαθήματα όπως Εκπαίδευση και Ταυτότητα, Δικαιώματα του Παιδιού, Κακοποίηση κα παραμέληση παιδιών-φορείς προστασίας, Ανισότητες και αποκλεισμοί στην Εκπαίδευση, Κοινωνικός Αποκλεισμός στην ελληνική κοινωνία, Κοινωνιολογία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφή εργασίας, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Έχει διατελέσει μέλος της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εταιρείας Κοινωνιολογίας, καθώς και μέλος συντακτικών συμβουλίων ελληνικών και διεθνών περιοδικών. Υπήρξε επίσης μέλος επιστημονικών επιτροπών εθνικών και διεθνών συνεδρίων.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα που αφορούν στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (φαινόμενα αποκλεισμού και ανισότητας), στην ετερότητα και στη μετανάστευση.

Πιο συγκεκριμένα, στις μελέτες της επιχειρεί να αξιοποιήσει τη σύγχρονη και κλασσική κοινωνιολογική θεωρία της εκπαίδευσης και τα ανάλογα μεθοδολογικά εργαλεία και ερευνητικές τεχνικές. Η διαχείριση της ετερότητας από τη σχολική τάξη ως το πανεπιστημιακό αμφιθέατρο – με επίκεντρο πεδία όπως η εκπαιδευτική ανισότητα, η πολιτειότητα, η σημασία των νέων τεχνολογιών, οι γονεϊκές στρατηγικές, ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός, οι ταυτότητες, η εκπαίδευση εκπαιδευτικών – αποτελεί τον προσδιοριστικό άξονα των μελετών της.

Τέλος, επιχειρεί να εντάξει στις μελέτες της σημαντικές θεματικές ενότητες όπως η διακινδύνευση (Risk), post-truth ζητήματα κ.ά, ακολουθώντας την τάση όπως αυτή εμφανίζεται και υιοθετείται σε σύγχρονα συγγράμματα σημαντικών σύγχρονων θεωρητικών όπως τoυ Α. Giddens ή των Gevirtz & Cribb κ.ά.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

Gouga, G. (2022) Philanthropy, Knife Crime and The Permacrisis: Diversity and Social Exclusion, International Journal of Social Policy and Education, 4, (12), 1-6.

Gouga, G. (2021). Gen Z is not alone: Generation knife crime and the covid-19  epidemic crisis.  Journal of Sociology and Social Work International, 9(2), DOI: 10.15640/jssw.v9n2a2

Gouga, G. (2021). Covid -19 crisis, welfare state and Philanthropy: exploring issues of social policy, deviance, and social exclusion. Journal of Social Policy & Education, 2 (10), 15-21. 

Ασημόπουλος, Χ., Μαρτινάκη, Σ., & Γούγα, Γ. (2021). Διερεύνηση των αξιών και των κινήτρων στην αναγνώριση του «Άλλου»: Μια συμβολή στη συζήτηση για την υποδοχή της ετερότητας στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της World Value Survey, Στο Κονιόρδος Σ.  Αξίες, Πολιτισμικά πρότυπα, και κοινωνικοί προσανατολισμοί στη σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα: Gutenberg, 185-205 (WVS 155).

Gouga, G. & Κamarianos, I. (2020). Amphitheater under crisis: the effects of debt and Covid-19 crisis in Greek Higher Education. International Journal of Social Policy and Education, 2 (10), 15-21.

Panagopoulos, E., Kolirou, K., Gouga, G., & Kamarianos, I. (2020). Relationships of Trust and Selection Process of Education Executives: Discussing with Primary School Headteachers. International Journal of Recent Research in Social Sciences and Humanities, 7, 1-16.  

Καμαριανός, Ι., & Γούγα, Γ. (2020). Μετακαπιταλισμός: Αφηγήσεις και Μεταπολιτικές  της  ταυτότητας.  Στο Δέσποινα Τσακίρη & Νίκος Φωτόπουλος Η εκπαιδευτική πολιτική στα σταυροδρόμια των κοινωνικών & πολιτικών επιστημών. Αθήνα : 24 γράμματα.

Asimopoulos, C., Martinaki, S., Kompoti, D., Kontogianni, E., & Gouga G. (2019). Anti-Roma prejudice in Greece: A challenge for social work, Comunitania. International journal of social work and social sciences, 85-100.

Spinthourakis, J.A., Gouga, G., & Kamarianos, I., (2016). Welfare state and philanthropy in Higher Education: Theoretical insights under review, Academia, 9, 46-70. 

Καμαριανός Ι., & Γούγα, Γ. (2009). Κλασσική Κοινωνιολογία, διαπολιτισμική εκπαίδευση και εκπαιδευτικές πρακτικές, Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 56, 239-254.

Gouga, G., & Kamarianos I. (2007). Exploring the Digital Gap: Technology, Culture and Society. The International Journal of Technology, Knowledge and Society, 3, 75-80.

Γούγα, Γ., & Καμαριανός, Ι. (2011). Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Ετερότητα: προς ένα Μεθοδολογικό πλαίσιο διαχείρισης της ετερότητας στη σχολική τάξη. Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, επ. Β. Οικονομίδης, Πεδίο, Αθήνα, 841-851. 

Γούγα, Γεωργία, Μαρτινάκη, Σοφία, & Ασημόπουλος, Χάρης, (2018). Ταυτότητες και Κοινωνική μεταλλαγή στη Διαχείριση της Ετερότητας: έρευνα στάσεων, Στο Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία Η κοινωνιολογία και ο Δημόσιος Ρόλος της στην εποχή της Μεταμόρφωσης του Κόσμου.  

Gouga, G., (2005). Τhe Second International Conference on Technology, Knowledge and Society “The New Techno-bureaucratic culture: a ‘neo-Weberian digital cage’”, Τhe Social Ecology of Digital Technologies, Hyderabad, India.

Gouga, G., (2006). Reshaping Human Image: technocratic reason in plastic surgery Reviewing Humanness: Bodies, Technologies and Society, University of Lausanne-European Association for the Study of Science and Technology. Λωζάννη, Ελβετία.

Gouga, G., (2007). Exploring the Digital Gap: Technology, Culture and Society. Technology, Knowledge and Society, 3, 75-80. Cambridge University. Cambridge.

Gouga G., (2008).  The Role of ICT in the Development of Empowered Modern Communities . Technology, Knowledge and Society,  4,  51-56. Βοστώνη, Northeastern University.

Προπτυχιακά μαθήματα
Μεταπτυχιακά μαθήματα
Ώρες συνεργασίας

Πέμπτη 12:00-15:00
Παρασκευή 12:00-15:00