ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 15 Οκτωβρίου, 2021

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου – Τμήμα Φιλοσοφίας (Προσωρινός Πίνακας)

82992_49236_ΠΡΟΣ_ΑΠΟΤΕΛ_ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ_ΕΠ1_47894_ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 38651/05-08-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Τμήμα Φιλοσοφίας)

82992_49149_ΟΡΙΣΤ_ΠΙΝ_ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ_46303_ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (156 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

61ΙΞ46ΜΤΛΗ-Ν84_15-10-2021

Ανακοίνωση για το μάθημα “Εργαστήριο Ερευνητικής Μεθοδολογίας Ι. Βασικές Αρχές της Έρευνας στη Φιλοσοφία”

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. Ανακοίνωση_15-10-2021