Δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Βασιλάκη Γεωργίου

Η δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση

της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

του κ. Βασιλάκη Γεώργιου

με θέμα:

«Το Πιθανό και το Ενδεχομενικό στη Φουκοϊκή Σκέψη»

θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω του MS Teams),

την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021
και ώρα 19:00 – 22:00.

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη δημόσια παρουσίαση, μπορούν να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzdkYjVjNDMtMjM2ZC00ZWQ2LWFiNzItMjdmMDA2ZWViMDk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22fd1cb53b-f918-4b66-b3d9-a8379a609dac%22%7d

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...