Δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του κ. Μπζιώτα Παρασκευά

Η δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση

της διδακτορικής διατριβής

του κ. Μπζιώτα Παρασκευά

 

με θέμα:

«Φιλοσοφικές προϋποθέσεις λειτουργίας του θρησκευτικού φαινομένου στο έργο του Ludwig Wittgenstein»

θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω του MS Teams),

 

την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021
και ώρα 12.00

 

 

 

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη δημόσια παρουσίαση, μπορούν να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjBmZjk2MDgtMGZjZC00MTE4LWJlZmEtMmZhNmFlNTBlMjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22fd1cb53b-f918-4b66-b3d9-a8379a609dac%22%7d

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...