Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”: Δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Η δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση

της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

του κ. Βαρθαλίτη Χρίστου,

με θέμα:
«Φιλοσοφία και Λογοτεχνία:

Όταν το ‘Κοράκι’ μίλησε για θάνατο.

Το φιλοσοφικό πορτρέτο του θανάτου στο έργο του Edgar Allan Poe»

θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω του MS Teams),

τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020
και ώρα 11.00.

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη δημόσια παρουσίαση, μπορούν να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFkMGJkZGItZTQ2Yy00MDNmLWIxOTctODMwNjcxMzU1NTJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22a8b4d8ea-1ef8-42f3-bcac-f7d5ecd66c5c%22%7d

 

ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...