Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”: Δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής του κ. Νεδελκόπουλου Χρήστου

Η δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση της  διδακτορικής διατριβής
του κ. Νεδελκόπουλου Χρήστου,
με θέμα:

«Εντός, ενάντια και πέραν της μορφής:
Αισθητικά ρεύματα και πολιτικό underground στην αμερικανική δεκαετία του ’60»

θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω του MS Teams),
την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020
και ώρα 12.00
.

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη δημόσια παρουσίαση, μπορούν να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTBiYWZmZDAtNmExMi00YzkwLWJkZjgtMzdkZjcyNTY2OTc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22a8b4d8ea-1ef8-42f3-bcac-f7d5ecd66c5c%22%7d

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΝΕΔΕΛΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...