ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Π.Δ. 407 1980

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για πρόσληψη συμβασιούχου διδάσκοντα

 

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της αριθμ. 444/1-10-2020 αποφάσισε την πρόσληψη διδάσκοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 για τις εκπαιδευτικές και διδακτικές ανάγκες του Τμήματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία», για να διδάξει τα ακόλουθα μαθήματα:

  1. «Φιλοσοφικές θεωρίες της νεωτερικότητας», επιλεγόμενο μάθημα 7ου εξαμήνου.
  2. «Ειδικά θέματα σύγχρονης φιλοσοφίας ΙΙΙ: Κριτική θεωρία», επιλεγόμενο μάθημα  8ου εξαμήνου.

Η κατανομή της 0,5 θέσης-πίστωσης εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 1093/16-09-2020 συνεδρία της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, από ελληνικό Α.Ε.Ι. ή ισότιμου τίτλου ομοταγούς Α.Ε.Ι. του εξωτερικού και να διαθέτουν αναγνώριση του τίτλου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν ικανό αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων σχετικών με το ως άνω γνωστικό αντικείμενο ή/και σχετικές μεταδιδακτορικές σπουδές ή/και συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα. Θα συνεκτιμηθεί, τέλος, η προηγούμενη διδακτική εμπειρία στο προκηρυχθέν γνωστικό αντικείμενο (παρακαλείσθε όπως προσκομίσετε τις οικείες βεβαιώσεις).

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι από 9 Οκτωβρίου 2020 μέχρι και 19 Οκτωβρίου 2020 να αποστείλουν ταχυδρομικά τις αιτήσεις τους, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας (Μεταβατικό Κτίριο, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας.
  1. Αντίγραφο διδακτορικού, αντίγραφο πτυχίου/ων και αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  2. Βιογραφικό Σημείωμα, αναλυτικό υπόμνημα εργασιών και αντίγραφα εργασιών, σε τέσσερις (4) πλήρεις σειρές, ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή (τέσσερα (4) CD), τα οποία θα βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος, στο τηλέφωνο 26510-07185 ή στο email: grampedp@uoi.gr .

 

Το Τμήμα μας, αναλαμβάνει την ευθύνη, να διακόψει ή να ματαιώσει τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, σε περίπτωση μη έγκρισης θέσεων-πιστώσεων, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...