ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, επιπλέον των κριτηρίων επιλεξιμότητας των υποψηφίων φοιτητών/τριών για υποτροφία κινητικότητας ERASMUS+ για σπουδές και για πρακτική άσκηση που έχει θεσπίσει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αποφασίζει τα παρακάτω κριτήρια για την επιλογή και την κατάταξη των υποψηφίων φοιτητών και φοιτητριών του:

(Α) Επιπλέον κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Φιλοσοφίας. 

(Β) Τον τρόπο της κατανομής των διαθέσιμων υποτροφιών που θα χρηματοδοτηθούν ανά κατηγορία σπουδών (υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες)

(Γ) Τον τρόπο κατάταξης των υποψηφίων σε κάθε κατηγορία. 

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που μετακινούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ είναι πρεσβευτές του Τμήματός μας στα Τμήματα υποδοχής. Εκεί οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα αποκομίσουν αυξημένη εμπειρία και προσόντα τόσο ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία όσο και ως προς την αλληλεπίδραση με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για την όσο το δυνατόν καλύτερη διασφάλιση αυτών των στόχων του προγράμματος τα ακόλουθα κριτήρια αποτελούν την ελάχιστη προϋπόθεση επιλογής υποψηφίου για την υποτροφία Erasmus+.

Οι αιτήσεις των φοιτητών αποδελτιώνονται και οι υποψηφιότητές τους για κινητικότητα ERASMUS κατατάσσονται σε πίνακα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

1) Προφορική συνέντευξη (συνάντηση – συζήτηση των φοιτητών/τριών με την Τμηματικώς Υπεύθυνη). Η προφορική συνέντευξη με την Τμηματικώς Υπεύθυνη ορίζεται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Σημείωση: η προφορική συνέντευξη θα λαμβάνει χώρα με προσωπική παρουσία στους χώρους του Τμήματος Φιλοσοφίας ή εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών (π.χ. MS TEAMSSkype).

2) Διαβάθμιση των πτυχίων της ξένης γλώσσας (και κυρίως της γλώσσας που ζητείται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής). 

3) Διαβάθμιση σύμφωνα με τη συνολική ακαδημαϊκή επίδοση.

4) Διαβάθμιση σύμφωνα με τον αριθμό μαθημάτων στα οποία ο/η φοιτητής/τρια όφειλε να έχει εξεταστεί επιτυχώς έως τη στιγμή της αίτησής του/της.

5) Διαβάθμιση σύμφωνα με τα μαθήματα που «πραγματικά» μπορούν να αντιστοιχηθούν εκ μέρους των φοιτητών (σε σχέση με τα μαθήματα δηλαδή που οι φοιτητές δεν έχουν εξεταστεί σε αυτά ήδη επιτυχώς στο Παν/μιο Ιωαννίνων) από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αυτά που θα επιλεγούν από το Τμήμα υποδοχής της αλλοδαπής. [Διαβάθμιση σύμφωνα με την πληρότητα του συμβολαίου μάθησης (Learning Agreement)]. 

6) Διαβάθμιση σύμφωνα με τα μαθήματα φιλοσοφίας που θα επιλέξουν και άλλα μαθήματα (τουλάχιστον 80% των μαθημάτων οφείλουν να είναι μαθήματα φιλοσοφίας). 

(α) Υποψήφιοι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες

Οι αιτήσεις των φοιτητών/τριών αποδελτιώνονται και οι υποψηφιότητές τους για κινητικότητα ERASMUS κατατάσσονται σε πίνακα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

1) Διαβάθμιση σύμφωνα με την πληρότητα του συμβολαίου μάθησης (Learning Agreement). Βλ. παραπάνω το κριτήριο Νο. 5. 

2) Διαβάθμιση των πτυχίων της ξένης γλώσσας (και κυρίως της γλώσσας που ζητείται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής). 

3)  Διαβάθμιση σύμφωνα με τον αριθμό μαθημάτων στα οποία ο/η φοιτητής/τρια όφειλε να έχει εξεταστεί επιτυχώς έως τη στιγμή της αίτησής του/της. 

4) Διαβάθμιση σύμφωνα με τη συνολική ακαδημαϊκή επίδοση.

5) Διαβάθμιση σύμφωνα με τη γραπτή εκδήλωση των κινήτρων συμμετοχής (motivation letter) στην αγγλική γλώσσα. Το κριτήριο αυτό λειτουργεί συνδυαστικά με την προφορική συνέντευξη των φοιτητών με την Τμηματικώς Υπεύθυνη. Στην προφορική συνέντευξη οι υποψήφιοι αυτοπαρουσιάζονται, εκφράζουν τα κίνητρα για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Erasmus+, το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον τους για την πρόθεσή τους να φοιτήσουν σε πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, και οφείλουν να αναδείξουν τις ερευνητικές, ακαδημαϊκές, κοινωνικές  και πολιτισμικές δεξιότητες και ικανότητες που διαθέτουν και που σκοπεύουν να αναπτύξουν στην χώρα υποδοχής. 

6) Διαβάθμιση σύμφωνα με επιπλέον προσόντα, όπως προκύπτουν από το Βιογραφικό Σημείωμα (υποχρεωτική χρήση βιογραφικού «Europass») που έχουν υποβάλει: δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια, σεμινάρια, πτυχιακές εργασίες άλλα διπλώματα ειδίκευσης, προϋπηρεσία ή άλλη εμπειρία ή επιπλέον ακαδημαϊκά προσόντα.

7) Οι φοιτητές/τριες που έχουν στον παρελθόν κάνει χρήση κινητικότητας ERASMUS μπορούν να επιλεγούν, εφόσον ικανοποιηθούν οι αιτήσεις των εκείνων που μετακινούνται για πρώτη φορά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες η κατανομή των επιλεγέντων για κινητικότητα ERASMUS για Σπουδές και για Πρακτική Άσκηση γίνεται αναλογικά με τον αριθμό των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανά είδος κινητικότητας.

 (β) Μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες Διπλώματος Ειδίκευσης

1)   Διαβάθμιση των πτυχίων της ξένης γλώσσας. Άριστη γνώση της κύριας γλώσσας εργασίας.

2) Διαβάθμιση σύμφωνα με τον αριθμό των μεταπτυχιακών μαθημάτων στα οποία ο/η φοιτητής/τρια όφειλε να έχει εξεταστεί επιτυχώς έως τη στιγμή της αίτησής του/της. 

3)  Διαβάθμιση σύμφωνα με τη συνολική  ακαδημαϊκή επίδοση του/της φοιτητή/τριας και το ακαδημαϊκό ήθος.

2)  Έγκριση, για τη μετάβασή του/της στο εξωτερικό μέσω του Erasmus+, του/της Επιβλέποντος Καθηγητή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, υπό την προϋπόθεση πως ο/η φοιτητής/τρια έχει ήδη έρθει σε συνεννόηση με καθηγητή που θα αναλάβει την επίβλεψη της φοίτησή του/της στο πανεπιστήμιο υποδοχής. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτούνται βεβαιώσεις εκατέρωθεν, οι οποίες υποβάλλονται μαζί με την αίτηση. 

(γ) Υποψήφιοι Διδάκτορες

Η/Ο Υποψήφιος Διδάκτορας είναι άμεσα επιλέξιμος αρκεί να βεβαιώνεται εγγράφως η συγκατάθεση του/της Επιβλέποντος Καθηγητή/τριας του/της για τη μετάβασή του/της στο Εξωτερικό για τη συγκεκριμένη μετακίνηση και να έχει έρθει σε συμφωνία με καθηγητή που θα αναλάβει την (προσωρινή) επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής του/της στο πανεπιστήμιο υποδοχής. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτούνται βεβαιώσεις εκατέρωθεν, πριν την μετακίνηση, οι οποίες υποβάλλονται μαζί με την αίτηση. 

Β. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ERASMUS

Οι υποψήφιοι καταθέτουν τις αιτήσεις της υποψηφιότητάς τους στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου. Στην αίτηση αναγράφουν τη χώρα υποδοχής και την περίοδο που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν, καθώς και την περίοδο (εάν επιθυμούν) που θα ήθελαν να μεταβούν στο Εξωτερικό χωρίς χρηματοδότηση (zero grands).

Υπάρχουν 3 κατηγορίες Υποτρόφων Erasmus+:

1) Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΔ),

2) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες (ΜΦ) Διπλώματος Ειδίκευσης, και

3) Προπτυχιακοί Φοιτητές/τριες (ΠΦ) (συμπεριλαμβάνονται και οι τελειόφοιτοι)

Σε σειρά αξιολόγησης, ως πιο «ώριμη» υποτροφία θεωρείται αυτή του ΥΔ, μετά του ΜΦ και μετά του ΠΦ (ΥΔ > ΜΦ > ΠΦ).

Για την κατανομή των θέσεων το Τμήμα Φ.Π.Ψ. υιοθετεί τη σχέση

ΥΔ / ΜΦ / ΠΦ = 1 / 2 / 3

Η σχέση αυτή έχει δύο άξονες:

1) (ΥΔ + ΜΦ) / ΠΦ = 1 / 1, και

2) ΥΔ / ΜΦ = 1 / 2.

Οι τυχόν κενές θέσης που παραμένουν αδιάθετες ανά κατηγορία μετά την πρώτη αξιολόγηση των αιτήσεων ανακατανέμονται με βάση τη σχέση ΥΔ / ΜΦ / ΠΦ = 1 / 2 / 3.

Εάν, λόγω της διαθέσιμης χρηματοδότησης, δεν ικανοποιείται ακριβώς η σχέση αυτή, τότε από τις εναλλακτικές προτάσεις προκρίνεται αυτή που είναι πιο κοντά, μαθηματικά, στη σχέση (ΥΔ +ΜΦ) / ΠΦ = 1 / 1, με προτεραιότητα στις θέσεις για ΥΔ + ΜΦ.

Ιωάννινα, 25 Ιουνίου 2020

Η Τμηματικώς Υπεύθυνη του Erasmus+, πρώτα θα ελέγξει ποιες υποψηφιότητες μπορούν να αξιολογηθούν και ποιες δεν μπορούν να αξιολογηθούν (επειδή δεν πληρούν τα κριτήρια που αναφέρθηκαν στην ενότητα Α). Από τις υποψηφιότητες που πληρούν τα κριτήρια της ενότητας Α, η Επιστημονική Υπεύθυνη αξιολογεί τις αιτήσεις, σε κάθε κατηγορία και προτείνει για χρηματοδότηση, ανάλογα με το διαθέσιμο, για το Τμήμα Φιλοσοφίας, προϋπολογισμό.

Πληροφορίες:       Επίκ. Καθηγήτρια Ελένη Λεοντσίνη,

                                    Τμηματικώς Υπεύθυνη ERASMUS+ Τμήματος Φιλοσοφίας,

                                    Email: eleon@uoi.gr

Ελένη Λεοντσίνη

Eleni Leontsini is Tenured Assistant Professor of Philosophy at the Department of Philosophy of the University of Ioannina, Director of the Laboratory of Platonic and Aristotelian Studies and Departmental Erasmus Coordinator. She is International Research Fellow at the Centre for Aristotelian Studies and Critical Theory at Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania. She is also Adjunct Academic Staff at the Hellenic Open University, Visiting Researcher at the Department of Philosophy at the University of Glasgow, Scotland, UK, Co-Convenor of the Contemporary Aristotelian Studies Group of the PSA (CAS) and member of the Executive (Central) Committee of the International Society for MacIntyrean Enquiry (ISME). Her research focuses on classical, modern and contemporary Aristotelianism, specializing in Aristotle’s moral and political philosophy. She is the author of "The Appropriation of Aristotle in the Liberal-Communitarian Debate" (with a foreword by R. F. Stalley, Athens: Saripolos Library, 2007, in English). She has co-authored the philosophy textbook "Anthology of Ancient Greek Philosophical Texts" (Athens: OAED, 2009) which is part of the Greek National Curriculum, and she has co-edited (with G. N. Leontsinis) "Kythera: Myth and Reality, vol. 4: Ekklesia, Education, Philosophy"(Kythera, 2003; in Greek) and (with Golfo Maggini) "States and Citizens: Identity, Community, Diversity" (Smili, 2016; in Greek). So far, she has published over 60 papers (in English, Greek and Slovenian) in scholarly journals and edited volumes. Her latest collective volume is entitled "Virtue Ethics and Contemporary Aristotelianism", Bloomsbury, London 2020 (co-edited with Andrius Bielskis & Kelvin Knight): https://www.bloomsbury.com/uk/virtue-ethics-and-contemporary-aristotelianism-9781350122178/

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...